Afkortingen en begrippen

3 O’s Ondernemers, Overheid en maatschappelijke Organisaties, in de Achterhoek werken deze drie partijen samen in het verband Achterhoek 2020
A3 jaarplan Een plan waarin jaarlijks de beoogde resultaten, doelstellingen en acties worden gepresenteerd
ACCU AChterhoek Cultuur, culturele businessclub in Doetinchem
AKA Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent (niveau 1)
Alfa-A, Alfa-B, Alfa-C Verschillende niveaus m.b.t. Aflabetisering
Arbo Arbeidsomstandigheden
BAPO Bevorderen ArbeidsParticipatie Ouderen
Bbl Beroepsbegeleidende leerweg
Belanghebbende persoon of organisatie die belang heeft of betrokken is bij een specifieke organisatie
BHV Bedrijfshulpverlening
BK Berufskolleg
Bol Beroepsopleidende leerweg
Bpv Beroepspraktijkvorming, vindt plaats in een leerbedrijf en wordt verzorgd op grond van een overeenkomst tussen het roc, de student en het bedrijf. Bij bbl-trajecten tekent ook het KBB
BVE Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie
Cao collectieve arbeidsovereenkomst
CIVON Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland
Cvb college van bestuur
Diplomaresultaat het percentage studenten dat de instelling met een diploma verlaat in verhouding tot alle studenten die in het schooljaar de school hebben verlaten
Doorlopende leerweg soepele onderwijskundige overgang van vmbo naar mbo of van mbo naar hbo
DOS Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking
DUO Uitvoering Onderwijs
Entree Voorheen niveau 1
Flexibele formatie uitzendarbeid, zoals projectformatie en ziektevervanging
FOV Focus op Vakmanschap, een pakket maatregelen van de overheid om de kwaliteit van het mbo-onderwijs te verbeteren
FTE Fulltime-Equivalent, een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt
Gelderse roc’s Graafschap College, Aventus, Rijn IJssel, Rivor, roc A12, en roc Nijmegen
Graafschap Groep Graafschap College, Graafschap Orthopedagogie, Graafschap Re-integratie en Volksuniversiteit Achterhoek vormen gezamenlijk de Graafschap Groep
Graafschap Helpt Scoren project waarin o.a. gemeente Doetinchem en Graafschap College samen aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten werken
Havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
Hbo hoger beroepsonderwijs
HRM Human Resource Management
HTSM High Tech Systemen en Materialen
ICER Innovatiecentrum waar het Graafschap College bestuurlijk en als partner bij is betrokken
ICT Informatie- en CommunicatieTechnologie
INK-model een managementmodel, bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren
Innovatiedocent Projectfunctie, een docent met toegepaste onderzoekservaring die de mogelijkheid krijgt innovatievoorstellen in te dienen
Jaarresultaat het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het schooljaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen
JOB Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
KBB Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Kwalificatiestructuur  Geheel van profielen
LB Loopbaan en burgerschap
Leerlijn leerroute die een student volgt in een opleiding
Leerweg de WEB kent twee leerwegen die tot hetzelfde diploma leiden (bol en bbl)
Loopbaan(plus)klas klas voor studenten met een loopbaanvraag, de plus is bedoeld voor studenten die daarnaast te maken hebben met problemen op meerdere leefgebieden
Mbo middelbaar beroepsonderwijs
MBO Raad brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het mbo en volwasseneducatie
MIJN SCHOOL onderdeel van het Graafschap College dat reguliere beroepsopleidingen verzorgd, maar met een andere aanpak
NT2 Nederlands als tweede taal
B1, B2, 2F, 3F, A1, A2, 1F en 2F Verschillende niveaus m.b.t. NT2
OBP Ondersteunend en Beheerspersoneel
OCW ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OER Onderwijs- en Examenregeling
Ongediplomeerde uitstroom aantal studenten dat de opleiding zonder diploma verlaat
OP Onderwijzend Personeel
OR ondernemingsraad
POA Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt
Portfolio totaal aan opleidingen of delen (keuzedelen en maatwerk)
PROFIJT regionaal samenwerkingsverband tussen praktijkonderwijs, vso, vmbo, mbo en hbo
RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
Roc regionaal opleidingencentrum
Rvt raad van toezicht
RxH een samenwerkingsverband tussen de HAN, het Graafschap College, Rijn Ijssel, ROC Nijmegen, ROC A12, ROC de Leijgraaf, ROC Aventus, ROC Rivor, AOC Oost, Helicon Opleidingen en Aeres Groep
Sector E&D sector Economie & Dienstverlening, onderwijssector van het Graafschap College
Sector E&P sector Educatie & Participatie, onderwijssector van het Graafschap College
Sector T&I sector Techniek & Informatica, onderwijssector van het Graafschap College
Sector Z&W sector Zorg & Welzijn, onderwijssector van het Graafschap College
SMART Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden, doelstellingen moeten SMART worden geformuleerd
SR studentenraad
SZW ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T-2 bekostiging (t=bekostigingsjaar) de jaarlijkse bekostiging in het mbo is gebaseerd op het studentenaantal op 1 oktober van twee jaar eerder
Tijdelijke formatie alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en alle uitbreidingen voor bepaalde tijd
Topklas klas voor studenten met problemen op meerdere leefgebieden en loopbaanproblemen
Tr@cé taal- en rekencentrum waar studenten onder begeleiding van een assistent of docent aan taal en rekenen kunnen werken
Vaste formatie alle arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd
Vavo voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Vo voortgezet onderwijs
Vso voortgezet speciaal onderwijs
Vsv voortijdig schoolverlaters
VWS ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WEB Wet Educatie Beroepsonderwijs
WIA wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Yucan Een internetapplicatie voor het opstellen en bijhouden van een zelfevaluatie, het uitvoeren van een audit op basis van de zelfevaluatie, het opstellen van verbeterplannen en het bewaken van de voortgang van verbeterplannen
ZAT Zorg- en AdviesTeam