Communicatie en PR

Ontwikkelingen team communicatie

Het Graafschap College heeft voor de periode 2015-2020 een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld. Het plan beschrijft de richting waarin de school zich de komende jaren wil ontwikkelen. In aansluiting op dit beleidsplan is in het verslagjaar gekeken naar de rol van het team communicatie. Belangrijke onderzoeksvragen waren: wat is de essentie van de nieuwe strategie? Welke communicatiestrategie hoort daarbij? Wat is nodig om de doelen in het plan te realiseren en in hoeverre is het huidige team daarop toegerust? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft een extern bureau onderzoek gedaan naar de wensen en verwachtingen die leven bij onder andere het college van bestuur, de sectordirectie, de studentenraad en het team communicatie. Op basis daarvan is een advies uitgebracht met een bijbehorend actieplan. In 2016 zal worden gewerkt aan de uitvoering van het actieplan.

Daarnaast is in het verslagjaar opnieuw gekeken naar de positionering van het team communicatie in de organisatie. Op verzoek van het college van bestuur hebben meerdere partijen, waaronder het team communicatie en de sectordirectie, geadviseerd over de positie van het team in de organisatie. Onder andere op basis van deze adviezen en vanwege het belang van de directe aansluiting van de (corporate) communicatie op de strategie is het team ‘dichtbij’ het college van bestuur gepositioneerd, namelijk onder aansturing en verantwoordelijkheid van de bestuurssecretaris.

Voorlichting en werving

Nieuwe website en subsites

In 2015 heeft het team communicatie gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website. De toenmalige website sloot niet meer aan bij hetgeen het Graafschap College wil uitstralen en technische beperkingen zorgden ervoor dat niet altijd (of niet op de gewenste manier) in de behoeften vanuit de interne organisatie kon worden voorzien. Hierdoor liet de gebruikersvriendelijkheid te wensen over en was er weinig ruimte voor externe online profilering op hoogwaardig niveau. In 2014 werd het team aangevuld met een online marketingcommunicatie adviseur die begon met een intensieve inventarisatie bij interne en externe doelgroepen. Op basis daarvan werd een advies ontwikkeld, waarbij de merkidentiteit, de online strategie en de requirements voor de nieuwe website centraal stonden. Begin 2015 werd een online bureau geselecteerd voor de technische realisatie van de website en startte de ontwikkeling van een website en vier subsites (Werken bij, Taalschool, Inburgering en Alumninetwerk Sport en Bewegen) (fase 1). Maanden hebben het team communicatie en direct betrokkenen gewerkt aan het schrijven van de teksten voor het vullen van de website en subsites. In oktober ging de nieuwe website en subsites ‘live’. Na livegang is gewerkt aan het optimaliseren en verrijken van de sites. Voor 2016 staat fase 2 op het programma. Deze fase bestaat uit het ontwikkelen van ‘In the spotlight’ subsites, nieuwssites voor het profileren van bijvoorbeeld een richting of opleiding, en een decanenplatform (bedoeld voor decanen van de toeleverende scholen).

Nieuwe voorlichtingsbrochures

In aansluiting op de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe website is in het verslagjaar gewerkt aan een nieuwe opzet van de voorlichtingsbrochures in print. Uitgangspunt is dat de website voorziet in detailinformatie en de voorlichtingsbrochures het doel hebben een sfeer over een beroep en opleiding neer te zetten. In totaal zijn 18 verschillende brochures gemaakt (één brochure per richting) voor de voorlichting met betrekking tot het schooljaar 2016-2017, die voor wat betreft vormgeving een geheel vormen met de ‘look en feel’ van de website.

Voorlichtingsactiviteiten
  • Open dagen: in februari organiseerde het Graafschap College de jaarlijkse open dagen. Op verschillende locaties in Doetinchem en Groenlo werden opleidingen gepresenteerd en vonden diverse activiteiten plaats.
  • Mbo-dagen: in december vonden op het Graafschap College de mbo voorlichtingsavonden plaats. Samen met andere roc’s uit de regio gaf het Graafschap College voorlichting aan vmbo-leerlingen over de verschillende opleidingen.
  • Voorlichting op locatie: decanen van het Graafschap College hebben in het verslagjaar voorlichting gegeven op scholen in de regio. De voorlichting was gericht op leerlingen uit de 3e en 4e klas van het vmbo.
  • Meeloopdagen: vmbo-leerlingen hadden in 2015 de gelegenheid een dag mee te lopen bij een opleiding, voordat zij zich aanmelden. Via een website van Profijt kunnen leerlingen zich hiervoor aanmelden. Tijdens een meeloopdag konden de leerlingen ervaren wat de opleiding inhoudt en hoe het is om op het Graafschap College naar school te gaan. De meeloopdag moet de leerling helpen bij het maken van een goede keuze voor een opleiding.

Huisstijl

In 2015 heeft de huisstijl van het Graafschap College een aanpassing ondergaan. Aanleiding hiervoor was de lancering van de nieuwe websites. Een extern bureau heeft de aanpassing van de huisstijl verzorgd. De basis van de bestaande huisstijl is gehandhaafd, maar het kleurenpalet is uitgebreid en er is een nieuwe variant van het logo ingevoerd. De payoff is in het verslagjaar gewijzigd in ‘Altijd een +punt’. Met deze payoff wil het Graafschap College tot uiting brengen dat het geen gewoon roc is, maar een roc met een plus. Het Graafschap College staat voor innovatief, kwalitatief en hoogwaardig beroepsonderwijs. Daarnaast is er een meerwaarde waar het Graafschap College zich mee onderscheidt, de pluspunten. De payoff is toegevoegd aan de nieuwe logovariant. Alle bestaande varianten van het logo blijven naast de nieuwe gehandhaafd. Het basislettertype voor drukwerk is het font Kiro geworden. Daarnaast zijn ook nieuwe beeldelementen toegevoegd: de schuine lijn van 4 graden, het plusteken en een blauwgroene kleurzweem in de foto’s. In alle uitingen is meer licht en transparantie doorgevoerd, wat de stijl een moderne, aangename en frisse uitstraling geeft.