Faciliteiten en huisvesting

Huisvesting

Het huisvestingsbeleid van het Graafschap College is voor een belangrijk deel gebaseerd op prognoses van studentenaantallen. Zo’n 20% van de vierkante meters waarover het Graafschap College beschikt, is flexibel en kan, bijvoorbeeld door het opzeggen van huurcontracten, worden afgestoten. Het Graafschap College heeft behoefte aan onderwijslocaties die voldoen aan de huidige visie op het beroepsonderwijs. Ook daarvoor is aandacht in het huisvestingsbeleid. Bovendien richt het beleid zich op de kwaliteit van de locaties. Met betrekking tot de kwaliteit zijn de aspecten binnenklimaat, uitstraling, kleinschaligheid en bereikbaarheid en parkeren van belang. Met betrekking tot het binnenklimaat is in 2015 een plan opgesteld en is een aantal acties ondernomen om de kwaliteit van het binnenklimaat verder te verbeteren. Het binnenklimaat is voor een belangrijk deel bepalend voor een prettige leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers. Bij een goede uitstraling hoor onder andere dat de faciliteiten van de locaties op orde zijn, zoals bijvoorbeeld de schoonmaak, catering en service. Om de menselijke maat te waarborgen, richt het Graafschap College zijn locaties in voor maximaal 600-800 studenten. De hoofdlocatie vormt daarop een uitzondering, maar door deze locatie op te delen in verschillende vleugels per onderwijssector wordt kleinschaligheid gecreëerd. De locaties van het Graafschap College zijn goed bereikbaar met zowel openbaar als eigen vervoer. Het parkeren, met name bij de hoofdlocatie, heeft extra aandacht nodig. In 2016 zal hier aandacht aan worden besteed. In het volgende verslagjaar krijgt de ontwikkeling van een meerjaren huisvestingsbeleid eveneens de aandacht.

In het verslagjaar zijn verschillende bouwprojecten voorbereid of afgerond:

Hoofdlocatie, Doetinchem
 • In 2015 is de ver- en nieuwbouw van de hoofdlocatie van het Graafschap College afgerond. De bouw had een drieledig doel: uitbreiding van het gebouw, het toekomstbestendig maken van de hoofdlocatie voor wat betreft de toegankelijkheid, veiligheid en looplijnen en herinrichting van het terrein rondom de school. In het verslagjaar is het aantal ingangen teruggebracht van vijf naar twee. Daarnaast is een atrium met overblijfruimten voor studenten, een centrale informatiebalie, 500 m2 extra lesruimte en een gymzaal gerealiseerd. Ook is het parkeerterrein opnieuw ingericht en is een parkachtige omgeving bij het gebouw aangelegd.
 • Om het binnenklimaat te verbeteren, zijn vijf leslokalen op de hoofdlocatie voor zien van een nieuwe binnenklimaatinstallatie.
Sportpark Zuid, Doetinchem

In het verslagjaar is een bouwkavel aangekocht op het Sportpark Zuid in Doetinchem. Op de kavel komt een lesgebouw voor de opleidingen Sport en bewegen, Publieke en particuliere veiligheid en Veiligheid en Vakmanschap. In 2015 is een architect geselecteerd en is een schetsontwerp voor het nieuwe gebouw gemaakt. De verwachting is dat het nieuwe gebouw in 2017 in gebruik wordt genomen door zo’n 750 studenten.

Locatie Julianaplein, Doetinchem

Op locatie Julianaplein is in 2015 de kantine verbouwd en is een gezonde schoolkantine gerealiseerd.

Prognoses huisvesting

Het huisvestingsbeleid van het Graafschap College is voor een belangrijk deel gebaseerd op prognoses van studentenaantallen. Uit deze prognoses blijkt dat het aantal jongeren in de Achterhoek op de lange termijn gaat afnemen. In de continuïteitsparagraaf wordt nader ingegaan op de prognoses voor wat betreft de huisvesting.

overzichtlocaties

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid zijn de uitgangspunten vastgelegd die het Graafschap College met betrekking tot de inrichting en uitvoering van de inkoop wil en moet hanteren. In 2015 is verder gewerkt aan de implementatie en uitwerking van het inkoopbeleid. Er zijn voorbereidingen getroffen om het inkoopproces te structureren. Het integreren van het inkoopbeleid van het Graafschap College en de wettelijke eisen die aan een aanbesteding worden gesteld, maken daar onderdeel van uit.  In 2016 wordt de aanbestedingswet gewijzigd. Op deze wijzigingen is, waar nodig en mogelijk, in 2015 al geanticipeerd.

Aanbestedingen

In 2015 zijn zeven aanbestedingen uitgezet:

 • Europese aanbestedingen voor:
  • De inkoop van food en non-food
  • Een architect voor het ontwerp van de school op Sportpark Zuid in Doetinchem
  • Energie (gas en elektra)
 • Meervoudig onderhandse aanbestedingen voor:
  • Een adviseur constructies en een adviseur installaties voor de bouw van de school op Sportpark Zuid in Doetinchem
  • De bouw van een kantine op de locatie Ruimzichtlaan in Doetinchem
  • De herinrichting van het parkeerterrein bij de hoofdlocatie in Doetinchem
  • De inkoop van maatwerk meubilair voor de gemeenschappelijke ruimten op de hoofdlocatie in Doetinchem
  • De aanleg van parkachtige omgeving bij de hoofdlocatie in Doetinchem