Beknopt financieel jaarverslag

Op dit deel van de website staat het ‘Beknopt financieel jaarverslag’. De juridische structuur van het Graafschap College wordt beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op het financieel beleid, worden de financiële kengetallen gepresenteerd en wordt het financiële jaar 2015 beschreven. Ook bevat het ‘Beknopt financieel jaarverslag’ de continuïteitsparagraaf, de geconsolideerde balans, de geconsolideerde staat van baten en lasten en het geconsolideerd kasstroomoverzicht. Zie voor de uitgebreidere financiële informatie het volledig ‘Financieel Jaarverslag 2015’, dat is op te vragen via cvb@graafschapcollege.nl.