Juridische structuur

Op dit deel van de website is de juridische structuur van de Graafschap Groep schematisch weergegeven.

 

jur_structuur2015

De Graafschap Groep kent een aantal juridische eenheden, namelijk:

 • Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland (Stichting BVE Oost-Gelderland) met als doel het bevorderen van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en ander voortgezet onderwijs;
 • Stichting Schoolfonds Graafschap College Oost-Gelderland (Stichting Schoolfonds) met als doel het bevorderen van de doelstelling en het ondersteunen van het werk van de Stichting BVE Oost-Gelderland;
 • Stichting Applicatiecursussen Graafschap College Oost-Gelderland (Stichting STAP) met als doel het verzorgen van opleidingen aan (jong-)volwassenen in één van de marktsectoren, waarvoor het Graafschap College onderwijs verzorgt en het bevorderen van scholing van (jong-)volwassenen;
 • Stichting Volksuniversiteit Achterhoek (Stichting Volksuniversiteit) met als doel het (doen) verzorgen van opleidingen aan (jong-)volwassenen in één van de marktsectoren, waarin het Graafschap College onderwijs verzorgt, in het bijzonder gericht op actualisering van kennis.

De Stichting Schoolfonds is enig aandeelhouder van STAP Holding BV. Het doel van deze besloten vennootschap is het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van het bestuur en/of management over andere vennootschappen. STAP Holding BV bezit alle aandelen van de vier andere besloten  vennootschappen te weten:

 • STAP Educatiepartner BV met als doel het bevorderen van scholing aan (jong-)volwassenen in het bijzonder gericht op scholing die niet wordt verzorgd of kan worden verzorgd door het van rijkswege gesubsidieerde onderwijs;
 • Graafschap Opleidingen BV met als doel het verzorgen van opleidingen aan (jong-)volwassenen in het bijzonder gericht op actualisering van kennis en het bevorderen van scholing die niet wordt verzorgd of kan worden verzorgd door het van rijkswege gesubsidieerde onderwijs;
 • STAP Reïntegratiebedrijf BV met als doel het verzorgen van activerings- en re-integratietrajecten in de ruimste zin van het woord;
 • Civon BV (voorheen: Graafschap Participatie BV) met als doel het leveren van onderwijs en Human Resources Management trajecten in het algemeen, in het bijzonder gericht op innovatietrajecten, innovatieve producten en processen, zodanig dat in Oost Nederland de maakindustrie wordt versterkt door middel van innovatiebevordering en talen- en kennisontwikkeling op het gebied van High Tech Systemen en Materialen.

Wijzigingen juridische structuur

Stichting Huisvesting Graafschap College Oost-Gelderland (Stichting Huisvesting)

Per 1 januari 2015 heeft een fusie plaatsgevonden tussen Stichting BVE Oost-Gelderland en Stichting Huisvesting Graafschap College Oost-Gelderland (Stichting Huisvesting). Hierbij is Stichting BVE Oost-Gelderland opgetreden als verkrijgende rechtspersoon en Stichting Huisvesting als verdwijnende rechtspersoon. Stichting BVE Oost-Gelderland heeft door deze (juridische) fusie het gehele vermogen verkregen van Stichting Huisvesting onder algemene titel waardoor Stichting Huisvesting ophoudt te bestaan.

De belangrijkste voordelen en/of consequenties van de fusie zijn:

 • Vanuit juridisch oogpunt leidt het tot een vereenvoudiging van de juridische structuur van de Graafschap Groep;
 • Vanuit (bedrijfs)economisch oogpunt heeft de fusie tot gevolg dat kostenbesparingen worden gerealiseerd vanuit bedrijfsvoeringsperspectief;
 • Vanuit sociaal oogpunt heeft de fusie geen gevolgen, omdat de verdwijnende stichting geen personeel in dienst heeft;
 • De samenstelling van het college van bestuur en van de raad van toezicht van de verkrijgende stichting zal ter gelegenheid van de fusie geen wijziging ondergaan;
 • De financiële gegevens van de (verdwijnende) Stichting Huisvesting zijn in de jaarrekening van de (verkrijgende) Stichting BVE Oost-Gelderland verantwoord met ingang van 1 januari 2015;
 • De werkzaamheden van de verdwijnende stichting zullen door de verkrijgende stichting op dezelfde voet worden voortgezet.

Stichting Huisvesting was eigenaar van het pand aan de J.F. Kennedylaan 49 te Doetinchem, dat was verhuurd aan en in gebruik is door de Stichting BVE Oost-Gelderland. Door de juridische fusie is het gehele vermogen, waaronder het pand, onder algemene titel overgegaan naar de Stichting BVE Oost-Gelderland. In de brief van 19 november 2014 heeft de Belastingdienst medegedeeld dat, op grond van artikel 15, eerste lid, letter h. van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1971 juncto artikel 5b is Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer, de voorgenomen fusie van
de heffing van overdrachtsbelasting is vrijgesteld.

Omdat bij de fuserende stichtingen een ondernemingsraad is ingesteld, heeft deze ondernemingsraad in beginsel het recht advies uit te brengen over het voorgenomen besluit tot fusie. In het technisch overleg met het college van bestuur op 7 april 2015 is de voorgenomen fusie toegelicht aan de ondernemingsraad. Op 28 april 2015 heeft het college van bestuur instemming verkregen van de ondernemingsraad.

Op 26 mei 2015 heeft het college van bestuur besloten om genoemde stichtingen te laten fuseren waarna dit ter goedkeuring aan de raad van toezicht is voorgelegd. In de vergadering van de raad van toezicht van 16 oktober 2015 heeft de raad van toezicht haar goedkeuring verleend aan de voorgestelde fusie.

Stichting Volksuniversiteit Achterhoek (Stichting Volksuniversiteit)

Gedurende het cursusjaar 2013-2014 hebben (de besturen van) Stichting De Gruitpoort en Stichting Volksuniversiteit een intensief traject doorlopen om de samenwerking in de (West)-Achterhoek tussen de culturele educatieaanbieders te versterken. De belangrijkste gedachtegang hierbij was dat door bezuinigingen in de culturele sector en het teruglopende aantal cursisten, verregaande samenwerking nodig is om een goede basisstructuur overeind te houden voor culturele
educatie in de Achterhoek.

Op basis van het besluit van beide besturen in het 1e halfjaar van 2014 dat verregaande samenwerking wenselijk is, is een transitiedocument opgesteld waarin de afspraken zijn vastgelegd op grond waarvan gedurende de (transitie)periode augustus 2014 – juli 2016 wordt samengewerkt en waarvan een tussenevaluatie in het voorjaar van 2015 deel uitmaakt.

Voornoemde tussenevaluatie heeft geleid tot een addendum bij de transitieovereenkomst. Dit addendum is in de tweede helft van 2015 concreet uitgewerkt in een overeenkomst tot overdracht van activiteiten van de Stichting Volksuniversiteit aan de Stichting De Gruitpoort met als ingangsdatum 1 januari 2016. In genoemde overeenkomst zijn afspraken gemaakt over:

 • Overdracht van (lopende) overeenkomsten met cursisten.
 • Regeling contractering aangaande docenten.
 • Gebruiksrecht aangaande (handels)naam Volksuniversiteit Achterhoek en overdracht domeinnaam.
 • Bepaling aan boekjaar 2015 toe te rekenen omzet.
 • Beëindiging huurovereenkomst tussen Stichting De Gruitpoort en Stichting Volksuniversiteit.

Het college van bestuur is voornemens om de Stichting Volksuniversiteit te ontbinden. Zij zal dit besluit, na vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015, conform artikel 17 van de statuten van de stichting ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorleggen.

Lees meer over de organisatiestructuur van het Graafschap College.