Educatie & Participatie

Overzicht aanbod Educatie & Participatie
Taalschool
Maatwerk
Entree-opleiding (AKA)
Vavo

Taalschool

Het aanbod van Taalschool bestaat uit inburgering en educatie. In 2015 was de groei van het aantal vluchtelingen een belangrijk onderwerp binnen de Taalschool. De groei heeft onder andere geleid tot een toename van het aantal deelnemers en medewerkers binnen het team

Inburgering

Mensen die volgens de Wet Inburgering verplicht zijn het inburgeringsexamen af te leggen, kunnen bij het Graafschap College het programma Inburgering volgen en inburgeringsexamen doen. Het Graafschap College is in het bezit van het Keurmerk Inburgering en is door de overheid aangewezen als exameninstelling.

Educatie

De taalschool bestaat uit vier taalopleidingen:

 • Alfabetisering (Alfa-A, Alfa-B en Alfa-C*): bedoeld voor mensen van buitenlandse afkomst, die niet gealfabetiseerd zijn in hun eigen taal of die anders gealfabetiseerd zijn.
 • Educatieve redzaamheid (NT2 B1 en B2, NT1 2F en 3F*): bedoeld voor mensen van buitenlandse afkomst, die het staatsexamen 1 of 2 willen halen en voor mensen van Nederlandse afkomst die het Nederlands onvoldoende beheersen om succesvol een opleiding te starten of af te ronden.
 • Professionele redzaamheid (Op weg naar werk: taal op de werkvloer): bedoeld voor werkzoekenden en werkenden. Werkzoekenden wordt een breed programma aangeboden dat is gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt. Werkenden leren vaardigheden die hen helpen om optimaal te functioneren op de werkvloer.
 • Sociale redzaamheid (NT2 A1 en A2, NT1 1F en 2F*): bedoeld voor mensen van Nederlandse en buitenlandse afkomst en gericht op het verbeteren van zowel de mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid.

*Verschillende niveaus met betrekking tot Alfabetisering en staatsexamen NT2

De Taalschool heeft diverse samenwerkingsverbanden met instellingen in de regio, zoals MEE, Estinea, St. De Lichtenvoorde, Fatima, bibliotheken, Zozijn en VluchtelingenWerk. Vanuit deze samenwerkingen ontstaan cursussen digitale vaardigheden en gespreksvaardigheden. Het Bondgenootschap Geletterdheid, een initiatief van de Taalschool en Service Clubs, richt zich op het verzorgen van taalcursussen bij bedrijven (taal op de werkvloer). In 2015 heeft het bondgenootschap zich verder ontwikkeld. Samen met onder andere de bibliotheken en Stichting Lezen en Schrijven heeft het Graafschap College hierin nadrukkelijk een trekkende rol vervuld. Centraal stond het concept van het Taalhuis en het verbinden van het formele met het informele leren. Dit wordt zowel ingezet voor het verder versterken van de inzet op educatie als  op inburgering.

Maatwerk

Het maatwerk van de sector Educatie & Participatie bestaat uit MIJN SCHOOL, loopbaan(plus)klassen en het project Transferium. In het verslagjaar heeft het team Maatwerk veel aandacht besteed aan het stroomlijnen van het onderwijsconcept en het verbeteren van de administratieve processen.

MIJN SCHOOL: een andere aanpak

Als onderdeel van het Graafschap College verzorgt MIJN SCHOOL de reguliere beroepsopleidingen Sociaal cultureel werker (niveau 4) en Helpende zorg en welzijn (niveau 2), maar met een andere aanpak.

MIJN SCHOOL is bedoeld voor studenten die hun draai in de reguliere opleiding niet kunnen vinden, vaak door persoonlijke omstandigheden, en een meer complexe ondersteuningsvraag hebben. Het doel is om een leeromgeving te creëren waar deze jongeren zich veilig voelen. De veilige basis is de voorwaarde voor de eerste stappen richting leren. Een ander belangrijk doel is dat de jongeren zich weer onderdeel van de maatschappij gaan voelen. Dit gebeurt onder andere door studenten deel te laten nemen aan maatschappelijke projecten en de maatschappij binnen de school te halen door het aanbieden van gastlessen en projecten. Bij de start wordt samen met iedere student een individueel trajectplan opgesteld, waarbij onder andere het doel van de jongere, het motivatieniveau en zijn of haar talenten centraal staan. De studenten behalen uiteindelijk een regulier diploma. De route naar dit diploma is maatwerk. Ervarend leren is daarbij het uitgangspunt.

Het Graafschap College streeft naar een MIJN SCHOOL-aanbod in alle onderwijssectoren. In het verslagjaar zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, met name gericht op de onderwijskwaliteit. MIJN SCHOOL zal zich in de toekomst verder ontwikkelen langs de lijn van het hybride leren. Dit is een redelijk nieuw onderwijsconcept, waarvoor ook landelijk veel belangstelling bestaat. Kenmerk van de hybride leeromgeving is dat school en beroepspraktijk fysiek bij elkaar worden gebracht: school gaat naar een bedrijf of instelling, een bedrijf of instelling komt in de school of school en bedrijf of instelling richten gezamenlijk een nieuwe leerplaats in.

Loopbaan (plus) klas

Het Graafschap College heeft een loopbaan (plus) klas. De loopbaan (plus) klas is bedoeld voor studenten uit alle onderwijssectoren, die niet verder willen of kunnen in hun opleiding en zich opnieuw moeten oriënteren op hun loopbaan. De ‘plus’ is bedoeld voor studenten die zich opnieuw moeten oriënteren op hun loopbaan, maar ook te maken hebben met problemen op meerdere leefgebieden. Voor hen ligt de prioriteit in de loopbaan (plus) klas op het oplossen van deze problemen. De loopbaanoriëntatie komt later aan de orde. In 2015 zijn er 80 studenten geplaatst in de loopbaanklas. Van deze 80 studenten hadden 21 studenten een ‘plusvraag’.

Uitstroom loopbaan (plus) klas in 2015
Naar opleiding binnen Graafschap College 40
Naar Doorstroomprogramma van het Graafschap College 18
Terug naar decaan 10
Naar opleiding buiten het Graafschap College 5
Naar werk 4
Overig 3
Totaal 80

In het verslagjaar is met betrekking tot de loopbaanklas gewerkt aan meer samenhang in het onderwijsprogramma en het beter organiseren van het instroom- en uitstroomproces.

Transferium

Het project Transferium richt zich op jongeren tussen de 18 en 27 jaar met meerdere problemen, bijvoorbeeld gedragsproblemen, problemen in de thuissituatie of problemen van psychosociale aard. Door deze problemen is er een grote afstand tot de scholings- of arbeidsmarkt ontstaan. De jongeren worden door de sociale dienst of Jouw Unit aangemeld voor het project. In een gesprek tussen de jongere en het team van begeleiders, thuis bij de jongere, worden over en weer de verwachtingen uitgesproken. Met iedere deelnemer wordt een persoonlijk plan opgesteld met doelstellingen en de te ondernemen stappen. Gedurende drie maanden werken de jongeren in het project aan een normaal dagritme, het vergroten van het zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld, motivatie en toekomstgericht denken en handelen. Tijdens het programma is er aandacht voor gezondheid, voeding, assertiviteit, grenzen aangeven, cultuur en creativiteit. Beroepenoriëntatie is een essentieel onderdeel dat door middel van praktijkonderwijs plaatsvindt. Het project wordt afgesloten met een concreet uitstroomadvies. Zowel de deelnemende jongere als de opdrachtgever (sociale dienst of Jouw Unit). Om terugval te voorkomen is een naadloze overgang naar het vervolg (bijvoorbeeld een opleiding) een essentiële factor.

Entree-opleiding (AKA)

De Entree-opleiding is bedoeld voor studenten die niet aan de vooropleidingseisen voor mbo-2, mbo-3 en mbo-4 voldoen en niet meer tot de doelgroep van het voortgezet onderwijs behoren. De Entree-opleiding kent twee diploma’s: een diploma met doorstroomrechten naar een niveau-2-opleiding of een diploma dat is gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt. Het rekenniveau van de student is bepalend voor het soort diploma dat hij of zij behaald. Een student die het niveau 2A (gelijk aan het rekenniveau van de vmbo basisberoepsgerichte leerweg) behaalt, mag doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

De coördinatie van het entreeonderwijs ligt bij de sector Educatie & Participatie. In 2015 is een manager aangesteld voor de Entree-opleiding. Het Graafschap College heeft de ambitie om vanaf het schooljaar 2016-2017 binnen de Entree-opleiding negen profielen aan te bieden. Het betreft de profielen:

 • Assistent dienstverlening en zorg
 • Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie
 • Assistent (groene) verkoop/Retail
 • Assistent logistiek
 • Assistent bouwen en wonen
 • Assistent mobiliteitsbranche
 • Assistent procestechniek
 • Assistent installatie- en constructietechniek
 • Assistent plant en (groene) leefomgeving

Het verslagjaar stond in het teken van de voorbereidingen op het aanbieden van deze profielen. De samenwerking met andere scholen, die vergelijkbaar onderwijs aanbieden in de regio, vormde daarbij een belangrijk onderdeel. Ook de afstemming met het AOC rond het groene profiel heeft veel aandacht gekregen. Daarnaast is in het verslagjaar gewerkt aan de realisatie van een uitstroomvariant voor de arbeidsmarkt en het versterken van de bbl-tak van de Entree-opleiding. Voor 2016 heeft het Graafschap College de ambitie om jongeren, die ongeschoold thuis zitten, samen met de gemeenten te stimuleren deel te gaan nemen aan het entreeonderwijs.

Vavo

De sector Educatie & Participatie biedt vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs). Het betreft opleidingen op vmbo-tl, havo en vwo-niveau. De opleidingen zijn in principe bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder. Via de Rutte-regeling kunnen ook jongeren van 16 jaar of ouder en die staan ingeschreven bij een school voor voortgezet onderwijs waar het Graafschap College een samenwerkingsovereenkomst mee heeft gesloten, in aanmerking komen voor de vavo-opleiding. Deze studenten blijven ingeschreven staan op de school voor voortgezet onderwijs en worden uitbesteed aan het Graafschap College. Een aantal vavo-vakken wordt vanaf het schooljaar 2016-2017 als keuzedeel aangeboden, waardoor deze ook beschikbaar komen voor mbo-studenten. Met name voor de niveau-4 studenten lijkt dit een interessant concept. In het verslagjaar zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen.