Begeleiding van studenten

Verschillende vormen van begeleiding

Het Graafschap College wil ieder individu ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van zijn of haar mogelijkheden. Daarom krijgt iedere student tijdens zijn of haar studietijd deskundige en persoonlijke begeleiding, zodat hij of zij de opleiding zo snel mogelijk met succes kan afronden. De basisbegeleiding (1e lijn), die alle studenten krijgen, wordt binnen de opleidingen verzorgd door de studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider begeleidt de student bij het maken van studie- en beroepskeuzes. Ook houdt de studieloopbaanbegeleider de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkelingen van studenten in de gaten. Soms blijkt er meer of ander soort begeleiding nodig dan de studieloopbaanbegeleider kan bieden. Dan krijgt de student contact met een zorg- of loopbaandecaan (2e lijn). De zorg- of loopbaandecaan heeft de mogelijkheid de student door te verwijzen naar andere soorten van ondersteuning (3e lijn). Deze ondersteuning wordt georganiseerd door het Loopbaanplein van het Graafschap College.

Loopbaanbegeleiding

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. De wet regelt dat scholen verantwoordelijk zijn om alle studenten die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. In 2015 heeft het Graafschap College geëvalueerd hoe de invoering van de nieuwe wet bij het Graafschap College is verlopen. Er zijn diepte-interviews en groepsinterviews afgenomen met onder andere studieloopbaanbegeleiders, decanen, trajectbegeleiders, orthopedagogen, opleidingsmanagers, sectordirecteuren en jongeren die ervaring hebben met een vorm van begeleiding. Uit het onderzoek blijkt dat men tevreden is over de manier waarop het passend onderwijs binnen het Graafschap College is ingericht. Er is een aantal verbeterpunten. Deze verbeterpunten hebben met name betrekking op een aantal administratieve processen en op de rollen en taken van medewerkers die betrokken zijn bij passend onderwijs. Er is een plan van aanpak opgesteld om deze verbeterpunten aan te pakken.

Loopbaaninformatiepunt

In 2015 is gestart met de profilering van het Loopbaaninformatiepunt voor de externe markt (burgers en ondernemers), het loket van het Loopbaanplein. Er is een analyse gemaakt die in 2016 wordt uitgewerkt tot een marketing- en communicatieplan voor het Loopbaaninformatiepunt.