Begeleiding vanuit Loopbaanplein

Studentbegeleiding

De begeleiding van studenten die extra ondersteuning nodig hebben (3e lijn), wordt georganiseerd vanuit het Loopbaanplein. In het verslagjaar is de dienstverlening vanuit het Loopbaanplein geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie waren in algemene zin zeer positief. Het Loopbaanplein heeft zich in 2015 verder ontwikkeld. Er is gewerkt aan het één loket-concept en in het aanbod zijn budgetadvies en psychologische zorg nadrukkelijker opgenomen. Vanuit het Loopbaanplein werken verschillende organisaties samen aan de begeleiding van studenten.

Samenwerkende partijen Loopbaanplein Achterhoek
Organisatie Dienstverlening
Graafschap Orthopedagogie Onderzoek, begeleiding en training
Graafschap Re-integratie Begeleiding naar de arbeidsmarkt
Wesp/Wedeo Begeleiding naar de arbeidsmarkt
Sotog Trajectbegeleiding
Lindenhout Trajectbegeleiding
Sensire Trajectbegeleiding
Helpgewoon Trajectbegeleiding
Kentalis Ambulante begeleiding communicatieve beperking
Visio Ambulante begeleiding visuele beperking
Onderwijsspecialisten Ambulante begeleiding chronisch zieken en gehandicapten
Jouw Unit RMC en leerplicht
UWV Loopbaan- en scholingsadvisering
Start People Detachering leer-werkbanen

In 2015 begeleidde het Loopbaanplein 1.391 studenten van het Graafschap College. Dat is 14,7% van het totaal aantal studenten en deelnemers van het Graafschap College (9.457). Een deel van de begeleiding werd door de partners van het Loopbaanplein in de sectoren georganiseerd (decentraal) en een deel van de begeleiding vond plaats vanuit het Loopbaanplein (centraal).

Begeleiding door het Loopbaanplein in 2015
Sector T&I Sector E&D Sector Z&W Sector E&P Totaal
Trajectbegeleiding 262 275 263 122 922
Ambulante begeleiding cluster 3* 13 41 31 17 102
Begeleiding Graafschap Orthopedagogie 17 13 31 38 99
Sociaal Raadslieden 17 28 41 4 90
Faalangstreductietraining en sociale vaardigheidstraining 17 11 39 13 80
Rekenaanpak 0 7 57 5 69
Loopbaan (plus) klassen 10 34 10 2 56
Graafschap Helpt Scoren 6 6 12 10 34
Onderzoek 4 2 6 6 18
Ambulante begeleiding cluster 2** 2 5 3 0 10
Totaal 348 422 493 217
% van totaal aantal studenten 15% 16% 16% 21%

*Cluster 3: studenten met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke studenten
**Cluster 2: dove en slechthorende studenten

Ambulante begeleiding

De begeleiding van studenten met een indicatie wordt verzorgd door ambulant begeleiders. In samenwerking met expertisecentrum Visio worden studenten met een visuele beperking bijgestaan (cluster 1). Kentalis biedt vanuit het Loopbaanplein ondersteuning aan dove en slechthorende studenten (cluster 2) en de Onderwijsspecialisten begeleidt studenten met een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronische ziekte (cluster 3). De ambulant begeleiders ondersteunen daarnaast docenten en praktijkbegeleiders door individuele en teamgerichte voorlichting. Ook vormen zij een brug tussen alle betrokken partijen rond de student, zoals ouders, leerplichtambtenaren, hulpverleners, enzovoort. De ambulant begeleiders hebben een centrale werkplek op het Loopbaanplein, maar werken voornamelijk zo dicht mogelijk bij de betreffende studenten en onderwijsteams.

Trajectbegeleiding

Iedere sector beschikt over een team van maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, ambulant begeleiders en orthopedagogen die zich gezamenlijk inzetten voor de begeleiding van studenten met psychische stoornissen of gedragsproblemen (cluster 4) en ‘multiproblem’ studenten. Daarnaast biedt het team ondersteuning aan docenten in het omgaan met jongeren met dergelijke ondersteuningsvragen. De gedachte achter deze werkwijze is dat het onderwijzend personeel wordt ontzorgd. Via de decaan kan het onderwijsteam studenten doorverwijzen naar de trajectbegeleiders. Afhankelijk van de vraag bekijkt het team trajectbegeleiders welke zorgverlener de meest geschikte ondersteuning kan bieden. In 2015 begeleidden de trajectbegeleiders 922 studenten. 55% daarvan had te maken met meervoudige problematiek en de overige 45% betrof studenten met een cluster 4-indicatie. Van het totaal aantal studenten dat gebruik heeft gemaakt van trajectbegeleiding was 37% (342) onder de 18 jaar en was 58% (537) man.

Graafschap Helpt Scoren

Samen met de gemeente Doetinchem, Sport United, betaald voetbalvereniging De Graafschap, JOUW Unit en RMC werkt het Graafschap College in het project ‘Graafschap Helpt Scoren’ aan de begeleiding van jongeren tussen de 16 en 23 jaar die een heroriëntatie op hun loopbaan wensen. In 12 weken krijgen de jongeren, door middel van voornamelijk sportactiviteiten, meer inzicht in hun persoonlijke talenten en het inzetten van deze talenten bij het vinden en behouden van een baan of het vervolgen van een beroepsopleiding. Decanen van het Graafschap College kunnen studenten aanmelden voor het project. In het verslagjaar namen 35 studenten van het Graafschap College deel aan het project. In het verslagjaar is onderzoek gedaan onder de groep studenten, die in het schooljaar 2013 – 2014 heeft deelgenomen aan Graafschap Helpt Scoren. Uit dit onderzoek blijkt dat 56% een opleiding volgt, 22% is uitgestroomd zonder diploma en 22% is uitgestroomd met diploma.

Overig

De begeleidingsactiviteiten die in het verslagjaar centraal vanuit het Loopbaanplein werden ingezet:

  • orthopedagogisch(e) en psychologisch(e) onderzoek en begeleiding van de orthopedagogen en GZ psychologen van Graafschap Orthopedagogie. Afhankelijk van de behoefte werd dit individueel of in groepsverband gedaan. In 2015 maakten 117 studenten gebruik van de dienstverlening van Graafschap Orthopedagogie.
  • faalangstreductietrainingen en sociale vaardigheidstrainingen. Met een constante instroom vanuit de verschillende onderwijssectoren werd gemiddeld één keer per maand een nieuwe training gestart. In totaal namen in 2015 80 studenten deel aan een training.
  • ombuigingsgesprekken voor 25 studenten, die werden uitgeloot of werden afgewezen op grond van toelatingscriteria of negatief advies voor een opleiding bij het Graafschap College. Het doel van een ombuigingsgesprek is om te komen tot een nieuwe opleidingskeuze.
  • budgetcoaches/Sociaal Raadslieden, waar 90 studenten in 2015 gebruik van hebben gemaakt. De budgetcoach is één keer per week op het Loopbaanplein aanwezig om financiële vragen van studenten te beantwoorden, bijvoorbeeld over studiefinanciering, school- en cursusgeld, persoonlijk budget en schuldsanering. De Sociaal Raadslieden hebben kennis van wet- en regelgeving in Nederland. Ze bieden bijvoorbeeld hulp bij het schrijven van brieven, het opstellen van bezwaarschriften of het invullen van formulieren.
  • begeleiding rekenaanpak, bedoeld voor studenten met ernstige rekenproblemen (veelal discalculie). Studenten kunnen, na een screening, maximaal 20 begeleidingsmomenten krijgen. Daarna kan eventueel worden deelgenomen aan een aangepast examen. In het verslagjaar maakten 69 studenten gebruik van deze begeleiding. Het grootste deel van deze studenten (83%) volgde een opleiding in de sector Zorg & Welzijn. Het betreft studenten die gebruik maakten van de rekenbegeleiding via Graafschap Orthopedagogie. De studenten die begeleiding kregen van het rekenteam van het Graafschap College zijn hierin niet meegenomen.

Van school naar werk

Start People Leer-werkbanen

Het Graafschap College werkt samen met Start People als het gaat om de bemiddeling van bbl-studenten die op zoek zijn naar een leer-werkbaan. Ook kunnen studenten bij Start People terecht met vragen over bijvoorbeeld bij- of vakantiebanen of andere vragen op het gebied van werk voor jongeren. Start People Leer-werkbanen werkt vanuit het Loopbaanplein.

School ex-programma

In het kader van het ‘School-ex programma’ worden studenten van het Graafschap College na afronding van hun studie benaderd met de vraag welke plannen de (ex) student heeft in de nabije toekomst. Aan het einde van het schooljaar 2013-2014 hebben 2.760 eindexamenkandidaten met hun studieloopbaanbegeleider of decaan over het vervolg van hun loopbaan gesproken. Van deze groep studenten gaf:

  • 27,2% (751) aan een mbo-vervolgopleiding te willen doen;
  • 16,8% (463) aan een hbo-vervolgopleiding te willen doen;
  • 30% (828) aan een baan gevonden te hebben;
  • 4,4% (122) aan op zoek te zijn naar werk;
  • 21,6% (596) aan nog geen of andere plannen te hebben.

161 schoolverlaters hebben via het School Ex programma, dat liep van de tweede helft 2014 tot eind 2015, ondersteuning gekregen via het Loopbaanplein. De begeleiding werd uitgevoerd door Graafschap Re-integratie. De basis begeleiding bestond uit sollicitatietraining (cv, brief en gesprek) en eventueel een korte coaching in beroepshouding. Schoolverlaters met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kregen intensievere begeleiding. In september 2015 hadden 85 deelnemers (53%) aan het School Ex project een baan gevonden. 26 deelnemers (16%) werd in september 2015 nog actief begeleid. Uiteindelijk had 60% (96) van de deelnemers aan project in december 2015 een betaalde baan.

Graafschap Re-integratie

Graafschap Re-integratie, dat onderdeel is van het Graafschap College, is als re-integratiebedrijf actief in het coachen en begeleiden van werkzoekenden en arbeidsgehandicapten. Vanuit het Loopbaanplein werkt Graafschap Re-integratie aan een goede overgang tussen school en werk. Graafschap Re-integratie kreeg in 2015 opnieuw het keurmerk ‘Blik op Werk’. Het keurmerk wordt uitgereikt door de branchevereniging re-integratiebedrijven.

Loopbaanadvies

Loopbaanadviespunt (UWV, RMC, JOUW Unit en decanaat)

Decanen van het Graafschap College, UWV, RMC en JOUW Unit vormen het Loopbaanadviespunt en zijn het eerste contactpunt voor potentiële studenten die niet weten welke opleiding zij willen volgen. De medewerkers van het Loopbaanadviespunt verstrekken informatie over opleidingen van het Graafschap College en van andere opleidingsinstituten.

Gemeenschappelijke toelating

Jongeren tot 27 jaar, die een uitkering bij de gemeente aanvragen, worden doorverwezen naar het onderwijs. Het financieren van een studie krijgt de voorkeur boven een bijstandsuitkering. De beoordeling of de jongere kan worden toegelaten tot een opleiding is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente en het Graafschap College. Daarom wordt het toelatingsgesprek, waarin wordt bepaald of de jongere geschikt is voor een opleiding, gezamenlijk gedaan. Als de jongere niet toelaatbaar is tot een opleiding, heeft hij of zij recht op een uitkering.