Examinering

Beleidskaders examinering

Jaarlijks worden de kaders van de examinering opnieuw vastgesteld. Dit gebeurt op basis van ontwikkelingen binnen het Graafschap College en ontwikkelingen buiten de organisatie, zoals aangepaste wet- en regelgeving. De volgende documenten worden periodiek aangepast:

  • Kaderdocument Onderwijs en Examinering (bevat o.a. het examenreglement, de onderwijsovereenkomst (OOK) en de praktijkovereenkomst (POK))
  • Handboek Examinering
  • Studiegids

Kwaliteit van de examinering

De kwaliteit en kwaliteitsverbetering van de examinering heeft onze voortdurende aandacht. In het verslagjaar is met name gewerkt aan de borging van de examinering in de beroepspraktijk, de monitoring en evaluatie van de examinering met behulp van instrumenten en handreikingen en het functioneren van de examenorganisatie. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen met betrekking tot nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van examinering en andere landelijke ontwikkelingen, zoals de invoering van de keuzedelen.

Professionalisering van examenfunctionarissen

Docenten en managers van het Graafschap College die als examenconstructeur, examencontroleur, examenbeoordelaar of voorzitter van de examencommissie een rol vervullen in de examinering hebben in 2015 een professionaliseringstraject gevolgd. Naast een regulier scholingsaanbod was de scholing steeds vaker gericht op maatwerk voor examencommissies of voor opleidingsteams.

Betrokkenheid bedrijfsleven

Bedrijven en instellingen worden bij verschillende fases in het examineringsproces betrokken; van het construeren tot en met het evalueren van de examinering. De rol die bedrijven en instellingen vervullen kan per opleiding verschillen. In de Sectorale Examenprofielen is landelijk de betrokkenheid van bedrijven en instellingen bij de examinering vastgelegd. Deze afspraken zijn voor het Graafschap College leidend. Regionaal worden eventueel aanvullende afspraken gemaakt over de betrokkenheid van het werkveld. Het Graafschap College blijft eindverantwoordelijk voor de examinering. Onder andere in landelijke en regionale overleggen, overleggen met onderwijsadviesraden en bijeenkomsten met examinatoren en praktijkopleiders van bedrijven en instellingen wordt over de examinering gesproken.