Loopbaan en burgerschap

Loopbaan en burgerschap is een generiek vak binnen het mbo-onderwijs. In de wet zijn kwalificatie-eisen vastgelegd, in de vorm van dimensies en een inspanningsverplichting. Onderwijsinstellingen bepalen zelf hoe deze inspanningsverplichting per dimensie wordt ingevuld. Hierdoor kunnen scholen het vak loopbaan en burgerschap een ‘eigen kleur’ geven, passend binnen de onderwijsvisie van de school.

Visie

Het succes van studenten staat centraal bij het Graafschap College. Het gaat om succes in leven en loopbaan, voor al onze studenten, zowel in de opleiding als daarna in een vervolgopleiding en/of baan. Het vak loopbaan en burgerschap levert hieraan een belangrijke bijdrage. Het Graafschap College wil door middel van het vak:

  • kennis en bewustwording bijbrengen over de democratische samenleving en manier van leven;
  • stimuleren om een ondernemende en participerende houding aan te nemen.
  • aanmoedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen, overtuigingen en leefwijze en hen leren om met respect en empathie open te staan voor andere vormen van (samen)leven;
  • leren om vorm te geven aan een loopbaan in of buiten de regio en daarbij het hoofd te kunnen bieden aan ontwikkelingen.

Drieslag Burgerschap

Het vak loopbaan en burgeschap bestaat uit een combinatie van drie onderdelen: reguliere burgerschapslessen, deelname aan andere lessen (beroepsgerelateerd) die mee kunnen tellen voor de inspanningsverplichting en speciale projecten. Deze projecten vinden plaats in samenwerking met een maatschappelijke organisatie. Deze drie onderdelen samen noemt het Graafschap College de ‘Drieslag Burgerschap’. de drieslag vormt de basis voor een aantal uitgangspunten en een vastgesteld format, waarin voor elke opleiding de inspanningsverplichting voor de student wordt vastgelegd.

Dimensies

Het vak loopbaan en burgerschap kent vier dimensies:

  • Politiek-juridisch
  • Economisch
  • Sociaal-maatschappelijk
  • Vitaal burgerschap

In het verslagjaar is gewerkt aan de ontwikkeling van een kennisbasis voor docenten. De kennisbasis geeft aan wat studenten van de verschillende niveaus (Entree, 2, 3 en 4) moeten leren over de vier dimensies van het vak loopbaan en burgerschap. Om te zorgen dat docenten loopbaan en burgerschap op een effectieve manier kennis, ervaringen en ideeën met elkaar kunnen delen is in het vorige verslagjaar een projectenbank opgezet. Het verslagjaar stond in het teken van het ‘vullen’ van deze projectenbank. Daarnaast is een specifiek functieprofiel ontwikkeld voor de docent loopbaan en burgerschap. De coördinator projecten loopbaan en burgerschap, die in 2014 werd aangesteld om te bemiddelen tussen docenten en externe maatschappelijke organisaties, startte in het verslagjaar met een blog om docenten op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen.