Taal en rekenen

Het Graafschap College besteedt al jaren veel aandacht aan het taal- en rekenonderwijs, onder andere in het kader van de kwaliteitsafspraken* die zijn gemaakt met het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.

Rekenteam

In 2015 is het rekenteam van start gegaan. Het rekenteam biedt individuele begeleiding aan studenten met rekenproblemen. Het gaat om studenten die veel moeite hebben om de reguliere rekenlessen te volgen. Studenten met dyscalculie kunnen voor begeleiding terecht op het Loopbaanplein.

Zomerschool rekenen

In het verslagjaar organiseerde het Graafschap College opnieuw een zomerschool rekenen. Via de zomerschool konden studenten, die in het schooljaar 2015-2016 startten met een opleiding bij het Graafschap College en moeite hadden met rekenen, hun kennis op het gebied van rekenen vergroten. 51 studenten hebben de zomerschool gevolgd. Het rekenteam was in 2015 voor het eerst verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de zomerschool.

Scholing taalassessoren en rekendocenten

In het verslagjaar hebben docenten van het Graafschap College opleidingen en workshops gevolgd op het gebied van taal en rekenen.

Taal

In 2015 is een aantal docenten opgeleid en gecertificeerd tot taalassessor. De taalassessor beoordeelt het niveau van de mondelinge taalvaardigheid van studenten. Daarnaast zijn er verschillende bijeenkomsten ‘Kalibratie Taalassessoren’ georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werkten reeds opgeleide taalassessoren aan het opfrissen van hun eigen vaardigheden, wat een uniforme beoordeling van de prestaties van studenten ten goede komt.

Opleiding Rekendocent

In het verslagjaar is de opleiding Rekendocent, die het Graafschap College in samenwerking met IJsselgroep Educatieve Dienstverlening en NCOI Opleidingsgroep heeft ontwikkeld, gestopt. Twee groepen docenten, met daarin een aantal docenten afkomstig van Profijtscholen, hebben de opleiding gevolgd. Ongeveer de helft van de deelnemende docenten heeft een diploma of certificaat behaald.

Workshopmiddag voor rekendocenten

In het najaar van 2015 is een workshopmiddag voor rekendocenten uit alle sectoren georganiseerd. De middag stond in het teken van rekendidactiek en het uitwisselen van ervaringen.

*Het doel van de kwaliteitsafspraken is de kwaliteit van het mbo-onderwijs te verbeteren door instellingen te stimuleren op maat in hun onderwijs te investeren en hen te prikkelen hun onderwijsopbrengsten te verhogen.