Internationalisering

Onder internationalisering verstaat het Graafschap College: activiteiten die de internationale inzetbaarheid en kennis van studenten en medewerkers bevorderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om buitenlandstages, samenwerking in de Euregio, de ontwikkeling van vreemde talen en competenties (bijvoorbeeld zelfstandigheid) en het voorbereiden van studenten op het (samen)werken in een multiculturele samenleving. In 2015 hebben verschillende activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van internationalisering plaatsgevonden.

Studenten in het buitenland

In 2015 hebben 1.350 studenten in het kader van hun studie deelgenomen aan een internationale activiteit. Daarbij waren 136 medewerkers betrokken. De internationale activiteiten bestaan uit: stedentrips met educatieve en beroepsmatige componenten, activiteiten met Berufskollegs in de Euregio en buitenlandse stages. Bijna alle internationale activiteiten (99%) vonden plaats in Europa. 1% (18) van de studenten vertrok naar Curaçao of de Nederlandse Antillen. Bijna de helft van de internationale activiteiten, namelijk 47%, vond plaats in Duitsland. Andere populaire bestemmingen waren Oostenrijk, Engeland en Tsjechië.

internationale_activiteiten_GC_2015_studenten

Erasmus +

Voor de periode 2015-2017 heeft het Graafschap College een Erasmus+ subsidie van €257.974,- ontvangen. Dit geld is bestemd voor stages van studenten en medewerkers in alle landen van de EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Het doel van Erasmus+ is om de mobiliteit van studenten te vergroten, zodat zij kennismaken met andere culturen en hun arbeidsmobiliteit wordt vergroot.

In het verslagjaar hebben 101 studenten gebruik gemaakt van de subsidie. Ten opzichte van 2014 is het aantal studenten dat een beroep heeft gedaan op de Erasmus+ subsidie nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal medewerkers dat deelnam aan Erasmus+ activiteiten is in 2015 toegenomen.

Om Erasmus+ onder de aandacht te brengen bij studenten (en hun ouders) zijn in 2015 een algemene voorlichtingsbijeenkomst en verschillende informatieavonden georganiseerd. Tijdens de open dagen heeft op alle locaties voorlichting plaatsgevonden over buitenlandse stages. Op het portaal (intern platform) is in het verslagjaar de informatie over Erasmus+ en buitenlandstages ge-update en uitgebreid.

Aantal studenten dat gebruik maakte van Erasmus+
2011 2012 2013 2014 2015
66 79 81 102 101

Bemiddeling in het buitenland

Het Graafschap College werkte in het verslagjaar samen met een aantal stagebemiddelingsbureaus, waaronder Barcelona Students, om zijn studenten aan een stageplaats in het buitenland te helpen. Het Graafschap College draagt per student € 200,- bij aan bemiddelingskosten. In 2015 maakten 45 studenten gebruik van deze bemiddeling.

Studenten in de Euregio

Bijna 450 studenten van verschillende opleidingen hebben in 2015 deelgenomen aan een activiteit in de Euregio. Het betrof uitwisselingen met Berufskollegs, excursies, stages en buddytrajecten. Vanuit de Euregio hebben 175 studenten het Graafschap College bezocht.

Duitsland is de grootste en belangrijkste handelspartner van Nederland. Het Nederlandse bedrijfsleven signaleert al enige tijd dat mbo-studenten de Duitse taal onvoldoende beheersen. Het Nederlandse beroepsonderwijs, zeker in de grensstreken, richt steeds meer de aandacht op de Duitse taal en cultuur. Dat is nodig om na de opleiding goed om te kunnen gaan met klanten, collega’s en opdrachtgevers uit het buurland. Ook binnen het Graafschap College wordt de Duitse taal en cultuur, gerelateerd aan de beroepscontext, een steeds belangrijker onderwerp. Zo is in 2015 het vak Duits geïntegreerd in het opleidingsprogramma van de opleidingen op het gebied van sport en bewegen. Ook andere opleidingen binnen de sectoren Economie & Dienstverlening en Zorg & Welzijn hebben in het verslagjaar voorbereidingen getroffen om met ingang van 2016 het vak Duits te integreren in het reguliere onderwijsprogramma.

Juist vanwege de demografische ligging van de regio richt het Graafschap College zich, samen met omringende roc’s, op samenwerking in de Euregio. Ook in 2015 waren er veel ontwikkelingen op dit gebied:

  • Onder leiding van het Graafschap College hebben de bedrijfstakschool Anton Tijdink, ROC van Twente, Deltion College en 13 Duitse Berufskollegs de handen ineen geslagen om het programma ‘Leren zonder Grenzen/Lernen ohne Grenzen’ te realiseren in de Euregio Gronau/Enschede. Het programma is gericht op de grensoverschrijdende aansluiting tussen beroepsopleidingen en levert een bijdrage aan een geïntegreerde Euregionale arbeidsmarkt, waarbij het vanzelfsprekend is dat mensen na hun beroepsopleiding ook inzetbaar zijn aan de andere kant van de grens. In het voorjaar wordt de definitieve goedkeuring van het programma verwacht en kunnen concrete activiteiten van start gaan.
  • De bestaande samenwerking met de Euregio Rijn Waal is geïntensiveerd. Er hebben succesvolle uitwisselingen tussen studenten en docenten plaatsgevonden, onder andere bij de opleidingen op het gebied van detail-, groothandel, logistiek en sport en bewegen.
  • Negen roc’s, waaronder het Graafschap College, hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Euregio Nijmegen/Kleve.
  • Het Graafschap College richtte zich, samen met omringende roc’s, op de grensoverschrijdende samenwerking met de deelstaat Nordrhein Westfalen binnen het door de Europese Unie gefinancierde Euregio-programma.
  • Het Graafschap College participeerde actief en met extra inzet in het subsidieprogramma InterregV dat doorloopt tot 2020.