Bestuurlijk vermogen en kwaliteitsborging

Het Graafschap College neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en committeert zich aan de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ (2014). De code heeft de voortdurende aandacht van zowel de raad van toezicht als het college van bestuur.

Om de kwaliteit te borgen werkt het Graafschap College volgens de A3 systematiek. Jaarlijks worden, Graafschap College breed en per sector, A3 jaarplannen opgesteld. De jaarplannen hebben in 2015 een andere indeling gekregen, die beter aansluit op de processen en de activiteiten overzichtelijk ordent. Ook heeft het Graafschap College, in het kader van de regeling Kwaliteitsafspraken (2014), in het verslagjaar een integraal kwaliteitsplan opgesteld. Het studentsucces staat centraal in het kwaliteitsplan. De ambities, die het Graafschap College heeft met betrekking tot het verder verbeteren van het studiesucces, zijn in het kwaliteitsplan beschreven. Daarnaast is een excellentieplan ontwikkeld. In het excellentieplan draait het om het studiesucces van bovengemiddeld getalenteerde studenten.

Om voldoende voeling te houden met de praktijk gaat het college van bestuur structureel in gesprek met het sectormanagement, de onderwijsteams in de sectoren en de teams van de ondersteunende diensten. Tijdens deze gesprekken passeren actuele onderwerpen de revue en wordt gesproken over kansen en belemmeringen bij de realisatie van de strategische doelen. Twee keer per jaar vindt er een verantwoordingsgesprek plaats met de directeuren van de sectoren Techniek & Informatica, Economie & Dienstverlening, Zorg & Welzijn en Educatie & Participatie en met de diensthoofden van de sector Bedrijfsvoering. De realisatie van de gestelde doelen uit het sector A3 jaarplan en de managementrapportage staan tijdens de verantwoordingsgesprekken centraal.

De onderwijsteams voeren jaarlijks een zelfevaluatie uit aan de hand van de teamopdracht. De zelfevaluatie geeft inzicht in de mate waarin een team er in slaagt om aan interne (Graafschap College) en externe (inspectie) eisen te voldoen en geeft inzicht in de verbeterpunten. Ook door middel van interne audits wordt onderzocht of teams voldoen aan de eisen uit het inspectiekader. In 2015 vonden er ook twee thema-audits plaats met als onderwerp examinering en kwaliteitsborging.

Door in alle lagen van de organisatie de dialoog aan te gaan met belanghebbenden van het Graafschap College wordt gewerkt aan een constante en verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Op dit deel van de website wordt dieper ingegaan op het bestuurlijk vermogen en de wijze waarop het Graafschap College zorgt voor de borging van de kwaliteit.