Inspectietoezicht

Staat van de instelling

Eén keer per drie jaar doet de Inspectie van het Onderwijs onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. Een breed opgezet onderzoek dat officieel ‘Staat van de instelling’* wordt genoemd. Dit onderzoek heeft in 2014 bij het Graafschap College plaatsgevonden. Op basis van een steekproef heeft de inspectie bij vijf opleidingen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van de examens, de opbrengsten (rendement) en de naleving van wettelijke eisen. De algemene conclusie was positief, zowel over de opleidingen als over het Graafschap College als geheel. Voor wat betreft twee onderzochte opleidingen (Medewerker marketing en communicatie en Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) kwam uit het onderzoek een aantal punten ter verbetering met betrekking tot het kwaliteitsgebied ‘examinering en diplomering’, dat bestaat uit de deelaspecten: exameninstrumentarium, afname en beoordeling. Voor beide opleidingen geldt dat het exameninstrumentarium en de afname op orde zijn. Met betrekking tot de beoordeling in de praktijk stelde de inspectie vast dat er bij beide opleidingen verbeteringen mogelijk zijn. In 2015 heeft de inspectie dit deelaspect bij beide opleidingen opnieuw onderzocht en met een voldoende beoordeeld. Daarnaast heeft de inspectie in het verslagjaar, naar aanleiding van de Staat van de instelling van 2014, een vervolgonderzoek uitgevoerd bij de opleiding Sport- en bewegingsbegeleider. Tijdens het onderzoek in 2014 constateerde de inspectie dat niet werd voldaan aan de wettelijke vereisten inzake de vrijwillige bijdrage/schoolkosten. Het betrof de aanschaf van een benodigd kledingpakket. Tijdens het vervolgonderzoek heeft de inspectie ook dit aspect met een voldoende beoordeeld.

*De Staat van de instelling wordt uitgevoerd op basis van het ‘Toezichtkader BVE’ (2012) en richt zich op vijf kwaliteitsgebieden: onderwijsproces, examinering en diplomering, opbrengsten, kwaliteitsborging en naleving wettelijke eisen. Ieder kwaliteitsgebied is onderverdeeld in verschillende aspecten, die apart worden beoordeeld. Op basis van de scores op deze deelaspecten krijgt ieder kwaliteitsgebied een score goed, voldoende, onvoldoende of slecht.

Analyse opbrengsten

Jaarlijks analyseert de inspectie de risico’s met betrekking tot de opbrengsten (jaar- en diplomaresultaat). Naar aanleiding van dit onderzoek concludeert de inspectie: “De opbrengsten van het Graafschap College zijn goed. Jaar- en diplomaresultaat op instellingsniveau liggen boven het landelijk gemiddelde. De percentages studenten in voldoende opleidingen zijn zeer hoog (niveau 1 en 2 100%, niveau 3 93,4% en niveau 4 83,3%). Zowel het aantal als het percentage voldoende bc’s* zijn ten opzichte van het vorige opbrengstenjaar licht gestegen. Er zijn geen grote nieuwe risico’s.”

Ook de opbrengsten met betrekking tot vavo zijn voldoende en geen aanleiding om risico’s te verwachten.

*Beroepsopleidingcodes

Zwakke opleidingen

Een opleiding wordt door de inspectie als ‘zwak’ betiteld als de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is. Het Graafschap College had in 2015 geen zwakke opleidingen.