Klachten

Klachtenregeling

Het Graafschap College beschikt over een klachtenregeling, waarin onder andere wordt beschreven hoe wordt omgegaan met klachten van studenten en medewerkers en welke procedures in het geval van een klacht worden gevolgd.

Klachtencommissie

Het Graafschap College heeft een klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit acht leden. De leden van de klachtencommissie zijn benoemd door het college van bestuur. Twee leden zijn voorgedragen door de ondernemingsraad en twee leden werden in overleg met de studentenraad benoemd. Binnen de klachtencommissie zijn vier deelcommissies actief: algemene klachtencommissie, klokkenluiderscommissie, commissie van beroep voor de examens en geschillencommissie voor personeel. De voltallige klachtencommissie komt één keer per jaar bijeen voor een overleg met het college van bestuur. De leden van de deelcommissies komen bijeen als het college van bestuur om advies vraagt of als er een klacht of beroep wordt ingediend dat rechtstreeks door de klachtencommissie moet worden behandeld.

Klachten in 2015

In 2015 heeft het Graafschap College 4 klachten ontvangen. Drie klachten werden ingediend door studenten en één klacht werd ingediend door een ouder van een student. Twee klachten hadden betrekking op de begeleiding tijdens de stage, één klacht ging over de begeleiding in het kader van de wet Passend Onderwijs en één klacht had betrekking op de communicatie met docenten. Alle klachten zijn afgehandeld. Bij de behandeling van de klachten heeft het Graafschap College geen advies gevraagd aan de klachtencommissie en was het niet nodig om extern juridisch advies in te winnen.

Vertrouwenspersonen

Studenten en medewerkers met klachten over ongewenst gedrag kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen van het Graafschap College. In het verslagjaar hebben de vertrouwenspersonen 52 meldingen van studenten ontvangen. Het grootste deel van de meldingen had te maken met pesten, ongewenste intimiteiten en miscommunicatie. 15 medewerkers benaderden de vertrouwenspersonen. Het betrof voornamelijk meldingen over ongewenste intimiteiten en miscommunicatie. Alle meldingen zijn door de vertrouwenspersonen afgehandeld. Uit de meldingen zijn geen officiële klachten voortgekomen.

Naast de vertrouwenspersonen van het Graafschap College is er een externe vertrouwenspersoon. Deze externe vertrouwenspersoon kan als sparringpartner fungeren voor de interne vertrouwenspersonen en, in bijzonder situaties, vertrouwenspersoon voor medewerkers zijn. In 2015 heeft de externe vertrouwenspersoon vijf meldingen ontvangen.

De vertrouwenspersonen en het college van bestuur hebben in 2015 één keer gezamenlijk overleg gehad.