Tevredenheid

Tevredenheid van studenten

Via de landelijke JOB-monitor wordt iedere twee jaar de mate van tevredenheid van onze studenten onderzocht. Het meest recente onderzoek dateert van 2014. De volgende JOB-monitor wordt in 2016 afgenomen. In de maanden januari, februari en maart 2014 kregen alle studenten de mogelijkheid een vragenlijst in te vullen.

Respons

Ruim 5.000 studenten van het Graafschap College hebben deelgenomen aan het onderzoek. Dat betekent een respons van 55,4%. Vanwege een relatief laag respons van de JOB-onderzoeken in 2010 en 2012 had het verhogen van het respons van het tevredenheidsonderzoek in 2014 extra veel aandacht. Het onderzoek is uitgebreid onder de aandacht gebracht bij opleidingsmanagers en ondersteunende medewerkers en het verloop van de afname is op klasniveau gemonitord. De extra inspanningen hebben gezorgd voor een hoger respons ten opzichte van de onderzoeken in 2010 en 2012. Ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde hebben in 2014 bij het Graafschap College relatief meer studenten aan het onderzoek deelgenomen.

Respons landelijke JOB-monitor
2010 2012 2014
Respons in % 47 46 55
Respons in aantallen 3.821 4.026 5.094
Landelijk gemiddelde respons in % 27 42 53

Resultaten

De tabellen ‘Resultaten JOB-monitor’ en ‘Resultaten JOB-monitor: clusterscores’ op deze pagina geven een overzicht van de resultaten op de hoofdcategorieën (clusters van vragen) die de JOB-monitor onderscheidt. Per cluster is de mate van tevredenheid af te lezen en is een vergelijking gemaakt met de landelijke scores. Op alle clusters scoort het Graafschap College bovengemiddeld. Ieder cluster is verdeeld in meerdere vragen. Ook bij de afzonderlijke vragen scoort het Graafschap College op of boven het landelijk gemiddelde.

Resultaten JOB-monitor 2012 en 2014
2012 2012 2014 2014
Landelijk GC Landelijk GC
Rapportcijfer school 6,4 6,6 6,5 6,7
Rapportcijfer opleiding 6,9 7 7 7,1
Zou opnieuw kiezen voor school 46% 53%
Zou opnieuw kiezen voor opleiding 53% 55%

 

Resultaten JOB-monitor 2012 en 2014: clusterscores
2014 2014
Landelijk GC
Tevreden over informatie 52% 54%
Tevreden over lessen 52% 55%
Tevreden over toetsing 66% 68%
Tevreden over studiebegeleiding 56% 59%
Tevreden over onderwijsfaciliteiten 55% 59%
Tevreden over competenties 61% 66%
Tevreden over stage (bol) 57% 61%
Tevreden over werkplek (bbl) 66% 66%
Tevreden over (studie)loopbaanbegeleiding 46% 48%
Tevreden over organisatie 44% 46%
Tevreden over sfeer en veiligheid 66% 69%

Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde waardering voor de school en de gemiddelde waardering voor de opleiding in rapportcijfers, ten opzichte van het onderzoek in 2012, beide met 0,1 punt zijn gestegen. Daarnaast valt nog een aantal andere zaken op:

 • Het thema ‘Toetsing’ wordt goed gewaardeerd en de waardering over de thema’s ‘Lessen’, ‘Begeleiding’ en ‘Organisatie’ is licht gestegen.
 • De tevredenheid over het thema ‘Competenties’ is licht gedaald, maar nog altijd goed. De daling wordt veroorzaakt door een iets lagere waardering van probleemoplossend handelen en plannen en organiseren in het onderwijs.
 • Voor de veiligheid op school (terrein en gebouw) is grote waardering.
 • Met betrekking tot het tijdig doorgeven van roosterwijzigingen en het daadwerkelijk gebruik van aangeschafte boeken zijn matige/onvoldoende beoordelingen gegeven.
 • De respondenten geven een positieve waardering met betrekking tot de (zeer) geringe lesuitval.
 • De vragen over leren op de werkplek en stagebegeleiding worden hoog gewaardeerd. De mate van contact tussen school en de werkplek krijgt naar verhouding een lagere score.
 • Zowel studenten in de beroepsopleidende als beroepsbegeleidende leerweg hebben iets meer moeite om een bpv-plaats (beroepspraktijkvorming) te vinden.
 • De waardering voor docenten en de kantine is gestegen.
 • Er is sprake van een behoorlijke stijging in de waardering voor het studeren in eigen tempo.
 • Een groeiend aantal studenten weet waar ze met klachten terecht kan (55% in 2012, 57% in 2014), maar 19% van de studenten zegt het niet te weten.
 • Weliswaar 63% van de studenten weet dat er een studentenraad is, maar 5% meent van niet en bij ruim 30% is het niet bekend (‘weet ik niet’).
 • De bereidheid om op school mee te denken, is relatief klein en is verder afgenomen ten opzichte van eerdere jaren.

Tevredenheid van bedrijven en instellingen

Regelmatig onderzoekt het Graafschap College de tevredenheid van bedrijven en instellingen, die stageplaatsen en leerwerkplekken aanbieden. Jaarlijks vinden kleinschalige onderzoeken plaats die worden uitgevoerd door de verschillende onderwijsteams. Daarnaast vindt met regelmaat grootschalig onderzoek plaats, waar alle onderwijssectoren van het Graafschap College bij betrokken zijn. Het volgende grootschalige onderzoek staat gepland voor 2016. In het verslagjaar is gestart met de voorbereidingen voor dit onderzoek.

Tevredenheid van medewerkers

Iedere twee jaar doet het Graafschap College onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers. Het meest recente onderzoek dateert van 2014. In 2016 wordt de tevredenheid van medewerkers opnieuw onderzocht.

Respons

In februari 2014 kregen alle medewerkers de gelegenheid om een digitale vragenlijst in te vullen. 79,6% (664) van de medewerkers maakte van deze mogelijkheid gebruik.

Resultaten

Met betrekking tot de volgende hoofdonderwerpen is de tevredenheid van medewerkers onderzocht: algemene tevredenheid, werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, directe collega’s, leidinggevende, organisatie, ontwikkelingsmogelijkheden en beloning. De algemene tevredenheid binnen de organisatie is gewaardeerd met een 7,8 (landelijk gemiddelde 6,9). Bij de vorige tevredenheidsonderzoeken in 2011 en 2008 werd de algemene tevredenheid respectievelijk met een 7,3 en 7,0 beoordeeld. Er is de afgelopen jaren dus sprake van een flinke verbetering. Ten opzichte van de Benchmark MBO* scoort het Graafschap College op alle hoofdonderwerpen van het onderzoek hoger. Opvallend is dat bij het Graafschap College het Ondersteunend en Beheerspersoneel (OBP) meer tevreden is over de arbeidsomstandigheden en de organisatie van het Onderwijzend Personeel (OP).

Algemene tevredenheid medewerkers in rapportcijfer
2008 2011 2014
7,0 7,3 7,8

In de periode februari tot en met juni 2014 zijn de resultaten van het tevredenheidsonderzoek per team besproken. Per sector is hierover gerapporteerd aan het college van bestuur. In zijn algemeenheid blijkt dat:

 • de herkenning van de resultaten groot is;
 • medewerkers erg tevreden zijn over het werken met collega’s en over het Graafschap College als geheel;
 • medewerkers over hun leidinggevende doorgaans tevreden zijn;
 • de werkdruk het grootste punt van zorg is.

De administratieve en organisatorische processen en de gevraagde verantwoording op tal van terreinen worden als de belangrijkste oorzaken van de werkdruk genoemd. Sinds het medewerkerstevredenheidsonderzoek is de werkdruk bij veel besprekingen aan de orde geweest en zijn diverse acties ondernomen om de werkdruk terug te dringen. Zo is het project ‘Graafschap Vitaal!’ gestart en is bij de ontwikkeling van de nieuwe strategie het thema werkdruk uitdrukkelijk meegenomen. Een van de strategische thema’s voor de komende jaren is ‘Leren en werken met passie en plezier’.

*Door middel van de Benchmark MBO kunnen de resultaten van alle roc’s in Nederland met elkaar worden vergeleken.