Deelnemers en studenten E&P

In 2015 had de sector Educatie & Participatie 1.058 deelnemers en studenten. Voor het eerst sinds 2012 is er in 2015 sprake van een toename van het aantal deelnemers en studenten binnen de sector. Ten opzichte van 2014 is sprake van een groei van bijna 14%. De groei wordt met name veroorzaakt door een stijging van het aantal deelnemers inburgering. In vergelijking tot 2014 is het aantal deelnemers inburgering in 2015 met ruim 50% gestegen. Dit is te verklaren door een toename van het aantal vluchtelingen in Nederland. Het aantal deelnemers educatie (inclusief NT2) is sinds 2012 gedaald. Het Graafschap College is voor wat betreft educatie afhankelijk van subsidie. De afgelopen jaren had het Graafschap College te maken met dalende budgetten. De hoogte van de subsidie wordt op rijksniveau bepaald en is regionaal niet te beïnvloeden. Het aantal studenten vavo is in het verslagjaar met 8% gestegen ten opzichte van 2014. Dit is een onverwachte groei. De verwachting is dat het aantal studenten de komende jaren stabiliseert. In 2015 nam het aantal studenten dat een opleiding volgt bij MIJN SCHOOL af. Het Graafschap College heeft in 2014 bewust de keuze gemaakt om minder studenten toe te laten tot MIJN SCHOOL. Dit om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, zowel met betrekking tot de onderwijsinhoud als de begeleiding van studenten. Zodra de financiële afspraken rondom de begeleiding op MIJN SCHOOL met onder andere de gemeenten definitief zijn, wordt ingezet op een gematigde groei. Met betrekking tot de Entree-opleiding was in 2015 sprake van een lichte groei van het aantal studenten. De verwachting is dat deze groei zich de komende jaren voortzet.

Aantal deelnemers/studenten Educatie & Participatie (peildatum 1 oktober)
2011 2012 2013 2014 2015
Educatie (incl. NT2) 425 363 337 171 188
Inburgering 252 208 153 165 249
Vavo 250 218 253 268 288
MIJN SCHOOL* n.v.t 294 273 187 167
Entree-opleiding, incl. convenanten PRO/VSO* 104 181 134 141 166
Totaal 1.031 1.264 1.150 932 1.058

* De opleidingen die MIJN SCHOOL aanbiedt en de Entree-opleiding zijn reguliere beroepsopleidingen