Prognoses Educatie & Participatie

Het aanbod van de sector Educatie & Participatie bestaat uit: Taalschool (inburgering en educatie), maatwerk, Entree-opleiding en vavo.

Taalschool

Met betrekking tot de Taalschool, die inburgering en educatie aanbiedt, verwacht het Graafschap College in 2016 en 2017 een stevige groei van het aantal deelnemers. De afgelopen anderhalf jaar is het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt, toegenomen. De verwachting is dat de groei van het aantal vluchtelingen in 2016 doorzet, maar of dit daadwerkelijk gebeurt en in welke mate is onvoorspelbaar. Toch onderzoekt het Graafschap College hoe de verwachte groei van het aantal deelnemers voor wat betreft huisvesting moet worden opgevangen. Op basis van nieuwe wetgeving hebben gemeenten besloten dat educatiegelden gedeeltelijk worden aanbesteed. De voorbereidingen op deze aanbestedingen vroegen in 2015 veel aandacht van de Taalschool. Duidelijkheid over de educatiegelden wordt medio 2016 verwacht.

Maatwerk

Onder Maatwerk vallen de loopbaan(plus)klas en MIJN SCHOOL. Het betreft reguliere beroepsopleidingen die op een alternatieve manier worden aangeboden. Voor wat betreft de loopbaan(plus)klas verwacht het Graafschap College dat het aantal studenten de komende jaren stabiel zal blijven. De verwachting is dat het aantal studenten, dat via MIJN SCHOOL een opleiding volgt, in de aankomende jaren licht zal groeien. Een sterkere groei is mogelijk. Dit hangt af van de kracht van het onderwijskundig concept in relatie tot de wettelijke kaders en het ter beschikking krijgen van de financiële middelen om klasverkleining en extra studentbegeleiding te realiseren.

Entree-opleiding

Voor wat betreft de Entree-opleiding verwacht het Graafschap College een groei van het aantal deelnemers.

  • Specifiek voor statushouders (asielzoekers die in Nederland mogen blijven) is binnen de Entree-opleiding een taaltraject ontwikkeld. Met een verzwaard taalaanbod en het taliger aanbieden van alle vakken worden zij door middel van deze opleiding voorbereid op doorstroom naar een niveau 2-opleiding of de arbeidsmarkt. Met de aanhoudende stroom vluchtelingen verwacht het Graafschap College dat het deelnemers groeit.
  • Via het project Werknet is een groep jongeren, dat zonder startkwalificatie en uitkering thuiszit, in beeld gebracht. De verwachting is dat een deel van deze jongeren wordt aangespoord om zich aan te melden voor een Entree-opleiding.
  • Door de invoering van de Participatiewet (1 januari 2015) komen werkzoekenden onder de 27 niet in aanmerking voor een uitkering. Eind 2015 waren 1.221 jongeren in de Achterhoek werkloos, waarvan 513 jongeren zonder startkwalificatie. De verwachting is dat deze jongeren alsnog worden aangespoord om een opleiding te gaan volgen.
  • Het Graafschap College heeft de ambitie om de komende jaren actief bbl-studenten voor de Entree-opleiding te werven. De structuur die vanuit Werknet ontstaan is, biedt daarvoor goede aanknopingspunten.

Vavo

Het aantal vavo-deelnemers is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven en de verwachting is dat dit de komende jaren zo zal blijven. Er worden geen grote wijzigingen in het stelsel verwacht. Ook erkennen de vo-scholen (voortgezet onderwijs) steeds vaker dat het voor een deel van hun leerlingen beter is om via het vavo het vo-diploma te halen. Factoren als kleinschaligheid, betrokkenheid van docenten en de volwassen aanpak zijn hiervoor belangrijke argumenten. De komende jaren verwacht het Graafschap College ook een combinatie te kunnen maken met inburgering.