Studenten beroepsonderwijs

In- en doorstroom

In- en doorstroom per sector (peildatum 1 oktober)
2014 2015
Instroom Doorstroom Totaal Instroom Doorstroom Totaal
Techniek & Informatica 778 1.626 2.404 754 1.597 2.351
Economie & Dienstverlening 954 1.800 2.754 965 1.725 2.690
Zorg & Welzijn 950 2.152 3.102 921 2.132 3.053
Educatie & Participatie 157 109 266 149 142 291
Totale in- en doorstroom 2.839 5.587 8.526 2.789 5.596 8.385

In 2015 volgden 8.385 studenten een beroepsopleiding bij het Graafschap College. Ten opzichte van 2014 is het aantal studenten gedaald met ruim 1,6%. In 2014 was voor het eerst sprake van een daling van het aantal studenten. De daling van het aantal studenten was in 2015 minder groot dan in 2014. Toen daalde het aantal studenten met ruim 4% ten opzichte van het voorgaande jaar. De instroom van nieuwe studenten daalde in 2015, ten opzichte van 2014, met ruim 1,7%. De doorstroom (studenten die in 2014 ook al aan het Graafschap College studeerden en doorgestroomd is naar een andere opleiding of ander niveau) is in 2015 ten opzichte van het vorige verslagjaar licht gestegen. Vermoedelijk wordt deze stijging veroorzaakt door de kans op werk. Als de kans op werk minder is, maken studenten vaker de keuze om door te studeren. Zij stromen bijvoorbeeld door naar een hoger niveau of kiezen voor een andere beroepsopleiding. Daarnaast is het beleid van het Graafschap College er op gericht om de doorstroom van studenten naar een hoger niveau te stimuleren. Zo wordt er samengewerkt met hogescholen om de overstap van het mbo naar het hbo makkelijker te maken.

Aantal studenten in beroepsopleidende (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

De daling van het aantal studenten wordt veroorzaakt door een vermindering van het aantal studenten dat een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt. In het verslagjaar daalde het aantal bbl-studenten in vergelijk met 2014 met bijna 7%. Het aantal studenten dat een opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol) bleef in dezelfde periode nagenoeg stabiel. Sinds 2012 heeft het Graafschap College te maken met een daling van het aantal bbl-studenten. Dit is te verklaren door:

  • De krimp van de arbeidsmarkt. Met name in de bouw, installatiebranche en automotive branche zijn  door de economische crisis de afgelopen jaren veel bbl-plaatsen verloren gegaan. Om op deze ontwikkelingen in te spelen, nam het Graafschap College diverse maatregelen, zoals de introductie van een flex-bol leerweg voor de opleiding Elektro- en installatietechniek die de overstap van bol naar bbl direct mogelijk maakt.
  • De afschaffing van de Wet Vermindering Afdracht onderwijs (WVA) sinds 1 januari 2014. Tot 1 januari 2014 kon een werkgever een vastgesteld bedrag in mindering brengen op de loonbelasting/volksverzekeringen als hij investeerde in scholing van personeel. Sinds 1 januari 2014 kunnen werkgevers die begeleiding bieden bij leer-werktrajecten in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. Echter, de eisen om een financiële vergoeding te krijgen zijn aangescherpt en het maximale bedrag dat wordt toegekend is verlaagd. Hierdoor besluiten minder werkgevers leer-werktrajecten aan te bieden.

aantal_stud2015

Aantal studenten per sector

Uit de grafiek ‘Aantal studenten per sector’ blijkt dat de verhouding tussen de verschillende sectoren de afgelopen jaren relatief stabiel is gebleven.

stud_per_sect2015

Aantal studenten per niveau

De verdeling van studenten over de verschillende opleidingsniveaus is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, zo laat de grafiek ‘Aantal studenten per niveau’ zien. Het percentage niveau 4-studenten is ten opzichte van de afgelopen jaren licht gestegen. In 2015 volgde de helft van de studenten een niveau 4-opleiding. Het aantal niveau 2-studenten is in het verslagjaar licht gedaald ten opzichte van 2014.

stud_per_niv2015

Aantal studenten per leeftijd

Het grootste deel van de studenten van het Graafschap College dat een beroepsopleiding volgt, is tussen de 15 en 20 jaar. Het aantal studenten tussen de 20 en 25 jaar is de afgelopen jaren ligt gestegen. Het aantal studenten boven de 25 jaar is ten opzichte van eerdere verslagjaren afgenomen.

leeftijd_studenten

Herkomstgemeente studenten

Uit de tabel ‘Herkomstgemeente studenten Graafschap College’ blijkt dat in de kern van het werkgebied het aantal studenten uit Doetinchem, Oude-IJsselstreek, Montferland en Berkelland in 2015, ten opzichte van 2014, licht is gestegen. Het aantal studenten uit de gemeenten Aalten, Oost-Gelre, Winterswijk en Bronckhorst, die ook tot de kern van het werkgebied behoren, is in het verslagjaar licht gedaald ten opzichte van 2014. Van de omliggende gemeenten daalde het aantal studenten uit Arnhem, Zevenaar, Rheden in 2015, in vergelijking met 2014, het sterkst. Het aantal studenten dat woont in Zutphen en Lochem nam toe. Het aantal studenten woonachtig in Duitsland daalde in het verslagjaar licht, in vergelijking met 2014.

herkomst_studenten2015

Herkomstgemeente studenten Graafschap College (peildatum 1 oktober)
Gemeente 2011 2012 2013 2014 2015
Doetinchem 1.281 1.318 1.317 1.260 1.276
Oude-IJsselstreek 1.044 1.082 1.089 997 1.014
Berkelland 837 845 770 731 744
Bronckhorst 758 811 794 759 744
Montferland 767 732 749 718 715
Oost-Gelre 786 795 805 759 718
Aalten 700 680 687 669 635
Winterswijk 614 671 663 630 611
Zevenaar 396 413 422 357 330
Duiven 180 207 255 252 251
Zutphen 102 120 164 199 217
Doesburg 162 203 197 228 207
Rijnwaarden 184 172 182 168 178
Lochem 116 106 96 96 99
Haaksbergen 103 92 94 102 102
Arnhem 74 117 117 106 97
Rheden 80 85 85 87 77
Westervoort 49 53 59 54 61
Overig Gelderland 101 170 158 178 158
Overig Overijssel 95 111 82 61 58
Overig Nederland 38 42 146 58 34
Duitsland 65 51 39 41 37
België 0 0 1 0 0
Onbekend 0 0 19 16 0