Stimuleren van een leven lang leren

Profijt

In 2015 had het Graafschap College een sterke regierol in Profijt. Profijt is het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs in Oost-Gelderland. Binnen Profijt worden gezamenlijk voorwaarden ontwikkeld, die leiden tot meer onderwijsdeelnemers die beroepsgekwalificeerd hun opleiding afronden. In het verslagjaar heeft Profijt onder andere geïnvesteerd in de aansluiting van het vmbo op het mbo, loopbaanoriëntatie en -loopbaanbegeleiding en het werven van studenten voor technische opleidingen. In het verslagjaar werden ruim 2.700 vmbo-leerlingen door Profijt gemonitord. Leerlingen die niet aan een vervolgopleiding in het mbo waren begonnen, werden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Lees meer.

Regionaal samenwerkingsverband RxH

In 2015 was het Graafschap College onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband RxH. RxH is een samenwerkingsverband tussen de HAN, een aantal roc’s en aoc’s*. RxH werkt aan het verbeteren van de doorstroom van mbo naar hbo, door te zorgen voor een soepele overgang van het mbo naar de HAN, het ontwikkelen van doorlopende leerwegen en een goede studieloopbaanbegeleiding. Lees meer.

School-ex

In het kader van het ‘School-ex programma’ werden studenten van het Graafschap College na afronding van hun studie benaderd met de vraag welke plannen de (ex) student heeft in de nabije toekomst: leren, werken of een combinatie van beide. Het doel van het ‘School-ex programma’ is het vergoten van de kansen op de arbeidsmarkt en het voorkomen van jeugdwerkloosheid. In de periode half 2014 tot en met eind 2015 hebben 161 studenten via School-ex ondersteuning gekregen bij het vinden van een baan. De begeleiding werd uitgevoerd door Graafschap Re-integratie en bestond onder andere uit een sollicitatietraining, coaching of intensieve begeleiding indien noodzakelijk. Lees meer.

Digitale derde leerweg

In het verslagjaar ontwikkelde Graafschap Opleidingen (onderdeel van het Graafschap College), aanbieder van onder andere bedrijfsopleidingen in de zorg, een blended leeromgeving. Deze digitale leeromgeving in combinatie met fysieke ontmoetingsmomenten maakt het mogelijk om optimaal aan te sluiten bij de wensen en behoeften van bedrijfspartners en cursisten. Lees meer.

Bedrijfsopleidingen en maatwerk

Binnen het Graafschap College verzorgde Graafschap Opleidingen in 2015 scholingsactiviteiten, onder andere bedrijfsopleidingen, trainingen en workshops (al dan niet op maat) op het gebied van techniek, zorg, welzijn en transport en logistiek. De scholingsactiviteiten zijn bedoeld als bij- of omscholing. De doelgroep bestaat uit individuen of bedrijven en instellingen. Lees meer.

Sectorplan Achterhoek

Op 1 november 2015 keurde minister Asscher van sociale zaken en werkgelegenheid het Sectorplan Achterhoek goed. Daarmee komt ruim 8 miljoen euro beschikbaar voor het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt. Met dit geld kunnen werkgevers in de Achterhoek met moeilijk vervulbare vacatures werknemers uit andere bedrijven klaarstomen voor de overstap naar hun bedrijf. Zo’n 1.000 mensen worden naar kansrijke beroepen begeleid en om- en bijgeschoold. Ook een nieuwe baan in Duitsland behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast heeft het plan tot doel leegloop van de arbeidsmarktregio Achterhoek te voorkomen. Het geld wordt gericht ingezet om ervoor te zorgen dat Achterhoekers die hun baan verliezen in de regio een nieuwe baan vinden, in dezelfde of een andere sector. Zo wordt voorkomen dat ze de regio verlaten om elders een baan te vinden. De aanvrager van het Sectorplan Achterhoek is de stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA), een stichting waarin 190 bedrijven in de Achterhoek zich hebben verenigd. Het Graafschap College is, samen met VNO-NCW Achterhoek, WVG Zorg en Welzijn, de Koninklijke Metaalunie, UWV Werkbedrijf, FNV en POA Achterhoek, mede-aanvrager. Het Graafschap College vervult de rol van procesmanager en is via Graafschap Re-integratie betrokken bij de uitvoering van het plan. Graafschap Re-integratie richt zich op het vervullen van moeilijk vervulbare vacatures.