Toonaangevend partner in de regio

Herziene kwalificatiestructuur; aanpassen curricula

In het mbo zijn maatregelen genomen om een brug te slaan tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vergroting van de doelmatigheid is een belangrijke drijfveer voor deze verandering. Daarnaast is er een grote behoefte om de doorstroom binnen het onderwijs te verbeteren. De verplichte invoering van de herziene kwalificatiestructuur per 1 augustus 2016 legt het fundament voor de realisatie van de beoogde en permanente innovatie. Al eerder werden in het mbo maatregelen van kracht met betrekking tot het intensiveren van de onderwijstijd en het verkorten van de opleidingsduur. Bij het vormgeven van de curricula die voldoen aan de intensivering en de verkorting hebben opleidingen, waar mogelijk, al rekening gehouden met de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur. Toen de onderwijsteams in 2015 aan de slag gingen met het aanpassen van de curricula op het nieuwe kwalificatiestructuur, hoefden de meeste curricula daardoor niet meer groots te veranderen. Een uitzondering hierop zijn de opleidingen, waarvan het kwalificatiedossier wezenlijk is veranderd (opleidingen Dienstverlening (niveau 2) en Pedagogisch werk (niveau 3 en 4)).

In 2015 zijn alle betrokken (management en onderwijsteams) regelmatig geïnformeerd over de invoering van de herziene kwalificatiestructuur. Daarnaast bood de beleidsnotitie ‘Curriculumontwerp Herziene Kwalificatiestructuur’ houvast. In deze notitie zijn het wettelijk kader en het beleidskader van het Graafschap College beschreven. Tot aan de zomer van 2015 heeft het supportteam curriculumontwerp een actieve rol gespeeld in de informatievoorziening naar de teams.

Ontwikkelen van keuzedelen

In de nieuwe kwalificatiestructuur, die per 1 augustus 2016 van kracht wordt, maken keuzedelen onderdeel uit van de opleiding. De keuzedelen vormen samen met een gemeenschappelijk basisdeel en één of meerdere profielen de opleiding. Met een keuzedeel kunnen studenten hun kennis verbreden of verdiepen. De opleiding kan hiermee onder andere inspelen op de wensen van het (regionale) bedrijfsleven of vervolgopleidingen. In 2015 hebben de onderwijsteams in samenwerking met het sectormanagement gewerkt aan de ontwikkeling van keuzedelen. Richtlijn daarbij was dat de student een keuze moet kunnen maken uit doorstroomgerichte, beroepsgerichte en persoonsgerichte keuzedelen. Om aan te sluiten op het strategisch beleidsplan van het Graafschap College is de onderwijsteams gevraagd onder andere de volgende keuzedelen aan te bieden:

  • Duits
  • Ondernemerschap/ondernemendheid
  • Doorstroomgerichte keuzedelen (naar hoger mbo-niveau of hbo)
  • Persoonlijk Profileren
  • Inspelen op Innovatie

Het aanbod van keuzedelen nam in 2015 duidelijke vormen aan, maar werd niet definitief vastgesteld.

Bol-studenten en het werkveld

Het doel van het Graafschap College is dat iedere bol-student, naast stage, jaarlijks minstens één keer is betrokken bij een opdracht uit het werkveld. In 2015 hebben studenten uit alle sectoren in samenwerking met bedrijven en instellingen gewerkt aan opdrachten. Zo werden studenten ingezet tijdens de organisatie van regionale evenementen, zoals het Innovatiefestival, de Nationale Sportweek en de Sinterklaasintocht. Ook werd in opdracht van bedrijven gewerkt aan de ontwikkeling van prototypen, zoals tijdens het project Het Idee. Studenten werken in dit project maatschappelijke vraagstukken uit tot prototypen van hulpmiddelen voor de zorg. Maar ookOok werden studenten ingezet bij de begeleiding van activiteiten voor bijvoorbeeld basisschoolkinderen (o.a. Koningsspelen) of ouderen (Dorpskernenproject).

Regionale afstemming opleidingsaanbod

De doelmatigheid van het opleidingsaanbod van het Graafschap College, afgestemd op de wensen en behoeften van (potentiële) studenten en regionale bedrijven en instellingen, heeft in het verslagjaar veel aandacht gekregen. De ontwikkelingen rond het thema doelmatigheid gaan snel als gevolg van wetgeving en uitvoeringsregelingen die eind 2015 werden gepubliceerd in de Staatscourant. Met de wet Macrodoelmatigheid wil de overheid enerzijds de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt verbeteren en anderzijds een doelmatigere spreiding van mbo-opleidingen realiseren. De verantwoordelijkheid voor beide zaken wordt bij scholen en het (regionale) bedrijfsleven gelegd, maar de minister heeft de bevoegdheid om in te grijpen als betrokken partijen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Wanneer scholen een nieuwe opleiding willen starten of een bestaande opleiding willen stoppen, zijn zij verplicht dit te melden bij het ministerie van OCW. Andere mbo-aanbieders worden op die manier in staat gesteld te reageren en eventueel actie te ondernemen. De nieuwe wetgeving is voor het Graafschap College een extra impuls om door te gaan op de al ingezette lijn. Bij de samenstelling van het opleidingsaanbod wordt rekening gehouden met structurele factoren, zoals conjuncturele schommelingen, demografische tendensen die blijvend leiden tot minder instroom, wensen vanuit het bedrijfsleven en ligt er een grotere nadruk op de informatiebehoefte van (potentiële) studenten en hun ouders. De uitgangspunten bereikbaarheid, kwaliteit, aantrekkelijkheid van het onderwijs, betaalbaarheid, doorstroommogelijkheden, emancipatoire overwegingen en aansluiting op de wensen van bedrijven en instellingen blijven daarbij de centrale ijkpunten. Lees meer over het opleidingsaanbod van het Graafschap College in 2015.

Euregio: grenzen vervagen

Juist vanwege de demografische ligging van de regio vindt het Graafschap College samenwerking in de Euregio en aandacht voor de Duitse taal en cultuur in de opleidingen van groot belang. In het verslagjaar zijn meerdere activiteiten ondernomen om deze samenwerking verder vorm te geven. Bijna 450 studenten van verschillende opleidingen namen in 2015 deel aan activiteiten in de Euregio, 175 studenten uit de Euregio bezochten het Graafschap College. Ook de samenwerking tussen het Graafschap College, omringende roc’s en Duitse Berufskollegs is in het verslagjaar geïntensiveerd. Er werden onder andere nieuwe samenwerkingsovereenkomsten gesloten en onderwijsprogramma’s ontwikkeld om de aansluiting tussen beroepsopleidingen en de Euregionale arbeidsmarkt te realiseren. Lees meer over de samenwerking in de Euregio.

Gelderse Roc’s

In 2015 participeerde het Graafschap College in het bestuurlijk overleg met de Gelderse Roc’s*. Doel van het overleg is om gezamenlijk te zorgen voor een toegankelijk, arbeidsmarktrelevant en doelmatig aanbod van mbo-opleidingen in de regio. Doelmatigheid van het opleidingsaanbod stond in het verslagjaar prominent op de agenda. Er werd een gezamenlijk opleidingsaanbod voor het schooljaar 2015-2016 vastgesteld. Het samenwerkingsverband Gelderse Roc’s, waarin het Graafschap College in het verslagjaar de voorzittersrol vervulde, wordt gezien als voorbeeld voor hoe roc’s met elkaar moeten samenwerken als het gaat om een macrodoelmatig opleidingsaanbod. Daarnaast werkten de Gelderse Roc’s samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aan de Gelderse professionaliseringsagenda, met als doel docenten gericht op te leiden voor het mbo. Ook vond er een gesprek plaats met de provincie Gelderland. Tijdens dit gesprek is onderzocht op welke manier de provincie en de mbo-instellingen elkaar kunnen versterken op het raakvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. In 2015 werd ook besloten niet verder te gaan met het Kenniscentrum voor Betatechniek, dat als doel had technische innovaties aan te jagen. Hoewel in de afgelopen jaren mooie resultaten zijn geboekt, was de meerwaarde niet voor alle partijen aanwezig.

*Gelderse Roc’s: ROC Aventus, Rijn IJssel, Rivor, ROC A12, ROC Nijmegen en Graafschap College.

Achterhoek 2020

In het verslagjaar was het Graafschap College onderdeel van het samenwerkingsverband Achterhoek 2020. In het samenwerkingsverband zijn Ondernemers, Overheid en maatschappelijke Organisaties (3 O’s) uit de Achterhoek vertegenwoordigd. Gezamenlijk zetten zij zich in om ervoor te zorgen dat de Achterhoek in de toekomst een duurzame, vitale, aantrekkelijke en gezonde regio blijft. Hoe zij dit doen, staat beschreven in de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020. Dit is een innovatief, ambiteus en duurzaam plan voor de toekomst van de Achterhoek, dat naadloos aansluit op de agenda’s en toekomstvisies van provincie, rijk en Europa. Het Graafschap College heeft als doel om in de regio toonaangevend te zijn. Daarom is het van belang om initiatieven binnen het Graafschap College te verbinden met de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020. In het verslagjaar was het Graafschap College bestuurlijk deelnemer in de regiegroep SMART Industry. Medewerkers van het Graafschap College participeerden in grote bijeenkomsten van Achterhoek 2020 en in de landelijke conferentie Bevolkingsdaling. De doelen van de koplopersprojecten van het Graafschap College, waaronder het project ‘Het Idee’, zijn gelinkt aan de ambities van Achterhoek 2020. Vanuit de studentenraad van het Graafschap College en YoungGC werd actief meegedacht over vraagstukken binnen Achterhoek 2020.

Platform Onderwijs Arbeidsmarkt

Het Graafschap College participeerde in 2015 in het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) van de Achterhoek en de Liemers. In het POA hebben het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs zich verenigd. Gezamenlijk houden zij zich bezig met het verbeteren van de regionale arbeidsmarkt. Dat betekent dat wordt gewerkt aan het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt en aansluitproblemen tussen onderwijs en werk zichtbaar worden gemaakt.