Over het Graafschap College

Het Graafschap College* is het regionaal opleidingen centrum (roc) voor beroepsonderwijs en educatie in Oost-Gelderland. Op 13 verschillende (les)locaties in Doetinchem, Groenlo en Winterswijk wordt met 915 medewerkers voor 9.443 studenten en deelnemers beroepsopleidingen, educatie en inburgering geboden. Naast reguliere onderwijsactiviteiten biedt het Graafschap College bedrijfsopleidingen, maatwerkscholing en dienstverlening op het gebied van begeleiding via het Loopbaanplein Achterhoek.

Beroepsopleidingen

Het reguliere aanbod beroepsonderwijs bestaat uit een uitgebreid en gevarieerd programma aan opleidingen op het gebied van techniek, informatica, economie, dienstverlening, zorg en welzijn. Het Graafschap College biedt beroepsopleidingen op niveau Entree, 2, 3 en 4 en bieden zowel opleidingen in de beroepsopleidende leerweg (bol) als in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Educatie en inburgering

Taalschool (taalopleidingen en inburgering), maatwerk (MIJN SCHOOL, loopbaan (plus) klassen en het voorschakeltraject Transferium), Entree-opleiding en voortgezette educatie (vmbo-tl, havo en vwo) maken deel uit van het aanbod.

Overige dienstverlening

Loopbaanplein Achterhoek

Studenten van het Graafschap College en jongeren en volwassenen van buiten het Graafschap College, die een vorm van begeleiding nodig hebben, kunnen op het Loopbaanplein terecht voor deze begeleiding. Het betreft onder andere begeleiding van studenten met lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperkingen, studenten met psychische stoornissen en gedragsproblemen, studenten met ernstige rekenproblemen en allochtone studenten met taalproblemen. Ook verzorgt het Loopbaanplein faalangstreductietrainingen en sociale vaardigheidstrainingen, budgetcoaching en orthopedagogisch en psychologisch onderzoek. Het Loopbaanplein is daarnaast actief in het coachen en begeleiden van werkzoekenden en arbeidsgehandicapten en geeft loopbaanadvies aan potentiële studenten en jongeren die een uitkering bij de gemeente aanvragen. Op het Loopbaanplein werken verschillende organisaties samen om de begeleiding te verzorgen.

Bedrijfsopleidingen en maatwerk

Binnen het Graafschap College verzorgt Graafschap Opleidingen scholingsactiviteiten, onder andere bedrijfsopleidingen, cursussen, trainingen en workshops (al dan niet op maat), die niet in aanmerking komen voor rijksgelden. Ook de onbekostigde opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) worden door Graafschap Opleidingen aangeboden.

Volksuniversiteit Achterhoek

De Volksuniversiteit Achterhoek is een zelfstandige stichting die sinds 2006 onderdeel uitmaakt van de Graafschap Groep**. Via de Volksuniversiteit Achterhoek krijgen volwassenen de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen in cognitieve, sociale en culturele zin. De Volksuniversiteit biedt een divers activiteitenprogramma, dat bestaat uit cursussen, workshops, lezingen en excursies. Vanwege bezuinigingen in de culturele sector en de terugloop van het aantal cursisten is de Volksuniversiteit in 2014 een samenwerking aangegaan met stichting de Gruitpoort, centrum voor kunst, cultuur en kunstzinnige vorming in Doetinchem. Met deze samenwerking wilden beide stichtingen een goede basisstructuur voor culturele educatie in de Achterhoek overeind houden. De samenwerkingsafspraken werden gemaakt voor de periode augustus 2014 tot en met juli 2016, waarvan een tussenevaluatie in 2015 deel uitmaakte. Op basis van deze tussenevaluatie is in 2015 besloten om de activiteiten van de Volksuniversiteit vervroegd over te dragen aan de Gruitpoort per 1 januari 2016.

*De Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE) maakt als leidend rechtspersoon deel uit van een groep rechtspersonen. Het groepsverband wordt aangeduid met de naam ‘Graafschap Groep’. De stichting treedt in het maatschappelijk verkeer op onder de naam ‘Graafschap College’. Het Graafschap College maakt deel uit van de groep.

**Graafschap College, Graafschap Orthopedagogie, Graafschap Re-integratie en Volksuniversiteit vormen gezamenlijk de Graafschap Groep.