Organisatie

Het Graafschap College bestaat uit vier onderwijssectoren (Techniek & Informatica, Economie & Dienstverlening, Zorg & Welzijn en Educatie & Participatie) en de sector Bedrijfsvoering.

Onderwijsteams

Het onderwijs wordt uitgevoerd door resultaatgerichte onderwijsteams. Binnen deze teams werken de teamleden intensief samen aan de teamopdracht. Er is daarbij veel aandacht voor de professionele ontwikkeling van medewerkers en de ontwikkeling van het team.

Sector Management Team

Het Sector Management Team (SMT) bestaat uit de opleidingsmanagers en de sectordirecteur. Een opleidingsmanager stuurt één of meerdere teams aan en legt verantwoording af aan de sectordirecteur. De opleidingsmanager vertaalt het vastgestelde beleid naar de/het team(s) waaraan hij of zij leiding geeft.

Sectordirectie

De vier onderwijssectoren Techniek & Informatica, Economie & Dienstverlening, Zorg & Welzijn en Educatie & Participatie worden geleid door een sectordirecteur. De sectordirecteuren voeren het beleid uit binnen de kaders die door het college van bestuur zijn vastgesteld en leggen daarover verantwoording af aan het college van bestuur.

Sector Bedrijfsvoering

De diensten Beleid en onderwijs (waaronder ook communicatie, marketing en kwaliteitsborging vallen), Personeel en organisatie, Informatiemanagement en ICT, Faciliteiten en huisvesting en Financiën en control vormen samen met het bestuurssecretariaat de sector Bedrijfsvoering. De diensten ontwikkelen en begeleiden de implementatie van beleid en zien toe op het beheer. Ze voeren ondersteunende werkzaamheden uit voor het bestuur en management en ten behoeve van het onderwijs. Iedere dienst heeft een diensthoofd, dat verantwoording aflegt aan het college van bestuur. Alle onderwijssectoren beschikken over teams bedrijfsvoering, die direct in de sector ondersteunende werkzaamheden uitvoeren.

College van bestuur

De dagelijkse leiding van het Graafschap College ligt bij het college van bestuur. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en de realisatie van de instellingsopdracht. De instellingsopdracht wordt geformuleerd op basis van het meerjaren strategisch beleidsplan. De raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan. De ondernemingsraad en studentenraad zijn medezeggenschapsraden.

cvb

*Het college van bestuur vraagt de raad van toezicht om goedkeuring voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie. Dit is vastgelegd in het bestuursreglement. De criteria waarop de raad van toezicht zijn goedkeuring verleent of onthoudt zijn: geen onwenselijke verstrengeling van belangen tussen hoofd- en nevenfunctie en de nevenfunctie mag niet leiden tot zodanig tijdsbeslag dat daardoor de hoofdfunctie in het gedrang komt.

Organisatiestructuur

Op deze pagina staat een visuele weergave van de organisatiestructuur. Door de onderwijsteams aan de linkerkant van het schema te plaatsen, wil het Graafschap College benadrukken dat het onderwijs centraal staat in de organisatie. De overige organisatieonderdelen faciliteren het onderwijs.

organogram2015

Lees meer over de juridische structuur van het Graafschap College.