Arbobeleid

In 2015 is het beleidsplan ‘Gezond, veilig en met plezier werken bij de Graafschap Groep’ verder vormgegeven. Het beleidsplan beschrijft het totale arbobeleid, voorziet in een structuur en planning voor de langere termijn en zorgt dat de arbeidsomstandigheden gevolgd en verbeterd kunnen worden.

Als aanvulling op het arbobeleidsplan is een implementatieplan opgesteld, waarin de implementatie van het arbobeleid gefaseerd wordt gepland. In het eerste jaar wordt de nadruk gelegd op het inrichten van het arbobeleid op maat en het organiseren van gezond en veilig werken op de werkvloer. In het tweede en derde jaar staat ‘het leren van elkaar’ en het bijstellen van het ontwikkelde (sectorale) beleid. Vanaf het vierde jaar is het arbozorgsysteem volledig geïntegreerd in de bedrijfsvoering van het Graafschap College.

De uitgangspunten die de basis vormen van het arbobeleid 2014-2017 zijn:

  • Een veilige en gezonde school, voor al onze medewerkers en studenten
  • Voldoen aan wetgeving
  • Maatwerkinvulling van de arbowettelijke kaders
  • Aansluiten op organisatiebeleid
  • Gestructureerd leren van elkaar

In het verslagjaar is gefocust op de onderwerpen crisismanagement en sociale veiligheid.  Voor alle prioritaire risico’s is in 2015 een aanpak opgesteld die over het algemeen bestaat uit een praktische werkwijzer, een set van verdiepende meetinstrumenten en instructies/protocollen en achtergrondinformatie. Er is een aanpak incidentenmanagement, crisismanagement, bhv en risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) ontwikkeld. Daarnaast zijn er in het verslagjaar diverse richtlijnen ontwikkeld met betrekking tot de fysieke veiligheid (gebouwinrichting, machineveiligheid, fysieke belasting, biologische agentia, enzovoort). De onderwijssectoren en de sector Bedrijfsvoering hebben in 2015 sectorale arbowerkgroepen samengesteld. Deze werkgroepen hebben hun rol als sectorale vertegenwoordigers van het beleid ‘Gezond, veilig en met plezier werken’ verder vormgegeven. Per sector zijn prioritaire risico’s gedefinieerd en deze zullen de komende jaren worden uitgewerkt. In 2016 zullen meerjarenplannen (op organisatie- en sectorniveau) worden opgesteld, die in lijn zijn met het strategische beleidsplan 2015-2020.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De uitvoering van de RI&E binnen het Graafschap College is een dynamisch proces. Het borgen en actueel houden van de RI&E is geïntegreerd in het arbobeleid. Binnen het Graafschap College is veel verscheidenheid met betrekking tot leer- en werkomstandigheden. Daarom worden per sector op maat prioritaire aandachtsgebieden vastgesteld. Deze prioritaire aandachtsgebieden zijn omschreven in de arbocatalogus voor het mbo. In het beleid is sprake van een verdere verdieping door per onderwijsteam de prioritaire risico’s te benoemen en daarvoor praktische werkwijzers te ontwikkelen. De sectorale werkgroepen beschikken over een draaiboek, waarmee zij hun eigen RI&E kunnen uitvoeren. Deze aanpak sluit aan op de interne (sectorale) doelstellingen en prioritaire risico’s.

In 2015 is op de hoofdlocatie van het Graafschap College een uitgebreide RI&E uitgevoerd, na de oplevering van de nieuwbouw.

EHBO en bhv

Volgens de norm heeft iedere locatie van het Graafschap College een geoefende bhv-organisatie. De medewerkers van deze organisatie moeten getraind en gediplomeerd zijn. In 2015 had het Graafschap College 157 bedrijfshulpverleners (bhv’ers) en 39 EHBO’ers. Alle bhv’ers en EHBO’ers hebben in het verslagjaar een training of herhalingscursus gevolgd. In het verslagjaar zijn 14 nieuwe medewerkers opgeleid tot bhv’er. Zij hebben de basisopleiding bedrijfshulpverlening gevolgd. Twee medewerkers hebben de basisopleiding EHBO gevolgd.

Schoon, veilig en gastvrij

De onderwerpen schoon, veilig en gastvrij zijn voor het Graafschap College belangrijke uitgangspunten als het gaat om de optimalisatie van de leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers. Binnen het Graafschap College is een werkgroep actief, die zich bezighoudt met deze onderwerpen.

Ongevallen en incidenten

In 2015 zijn 62 ongevallen en incidenten gemeld en geregistreerd. Via het portaal kunnen medewerkers ongevallen en incidenten melden. Per melding wordt beoordeeld of het nemen van maatregelen noodzakelijk is. Indien nodig wordt contact gezocht met de politie. In het verslagjaar is onderzoek gedaan naar het belang van incidentenregistratie en zijn aanbevelingen gedaan om de incidentenregistratie te verbeteren. Met deze aanbevelingen gaat het Graafschap College in 2016 aan de slag.

Geregistreerde ongevallen en incidenten
2011 2012 2013 2014 2015
Diefstal 33 19 18 16 23
Ongeval 12 8 16 14 12
Bedreiging 3 2 1 0 6
Vernieling 3 2 6 7 0
Ordeverstoring 2 2 6 0 5
Inbraak 1 1 2 0 0
Mishandeling 1 1 0 0 1
Seksuele intimidatie 3 0 1 1 0
Alcohol 2 0 1 0 0
Wapens 2 0 0 0 0
Vechtpartij 1 0 5 0 0
Pesten 2 0 0 0 0
Drugs 0 0 0 0 1
Overig 0 0 7 12 14
Totaal 63 35 63 50 62