Medewerkers uit dienst

In het verslagjaar zijn 80 medewerkers uit dienst getreden. 60% (48) van deze medewerkers had een tijdelijk dienstverband, 32 medewerkers met een vast contract verlieten het Graafschap College. Het aantal medewerkers dat uit dienst is gegaan, is de afgelopen jaren redelijk constant. In het verslagjaar zijn verhoudingsgewijs minder medewerkers uit dienst gegaan vanwege ‘einde dienstverband van rechtswege’ dan in voorgaande jaren. Het aantal gepensioneerden is in 2015 licht toegenomen, evenals het aantal medewerkers dat zelf ontslag heeft genomen. Dit laatste is mogelijk te verklaren, doordat medewerkers in tijdelijke dienst op zoek zijn gegaan naar meer baanzekerheid bij andere werkgevers.

Medewerkers uit dienst
2013 2014 2015
Einde dienstverband van rechtswege 47 48 35
Pensioen/vervroegde uittreding 16 12 22
Ontslag genomen 14 11 20
Ontslag gekregen 0 1 2
Arbeidsongeschikt 0 1 1
Totaal 77 73 80

In 2015 is één medewerker ingestroomd in de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Begeleiding van ex-medewerkers

Medewerkers die in het verslagjaar het Graafschap College niet op eigen initiatief hebben verlaten, kregen een begeleidingstraject aangeboden via Graafschap Re-integratie. Het begeleidingstraject bestaat uit verschillende modules. Tijdens een intakegesprek wordt bepaald welke modules voor de betreffende medewerker zinvol zijn. In 2015 maakten negen ex-medewerkers gebruik van het begeleidingstraject.