Medewerkersaantallen en opbouw personeelsbestand

In 2015 had het Graafschap College 915 medewerkers in dienst, die gezamenlijk 725 fte vervulden. Ten opzichte van het vorige verslagjaar is zowel het aantal medewerkers als het aantal fte toegenomen met ruim 7%. In 2015 was sprake van een lichte daling (-1,5%) van het aantal studenten in vergelijking tot 2014. Dat er desondanks in 2015 verhoudingsgewijs meer personeel beschikbaar was, komt met name door de T-2 bekostigingssystematiek (de bekostiging vanuit de overheid is gebaseerd op de studentenaantallen van twee jaar eerder). Echter, 2015 was ook een jaar waarin het Graafschap College voor een aantal grote onderwijsinhoudelijke uitdagingen stond, zoals de intensivering van het onderwijs (1000 urennorm) en het herontwerpen van de curricula vanwege de herziene kwalificatiestructuur. Ten opzichte van 2014 is in het verslagjaar de verhouding tussen onderwijzend personeel (OP) en ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) in fte gelijk gebleven. In aantallen heeft er in 2015, in vergelijking met 2014, een minimale verschuiving plaatsgevonden: het percentage OBP is met 1% gestegen en het percentage OP is met 1% gedaald.

staafdiagr_aantal_medew2014

staafdiagr_medewfte2015

De verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke medewerkers was in 2015, net als voorgaande verslagjaren, redelijk gelijk. Het percentage vrouwelijke medewerkers is in 2015 licht gestegen ten opzichte van 2014.

geslacht_medew2015

De gemiddelde leeftijd van de medewerker van het Graafschap College was in het verslagjaar 47 jaar. De verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën blijft door de jaren heen stabiel. Bijna een derde van de medewerkers is 55 jaar of ouder. 18% van de medewerkers is jonger dan 35 jaar.

leeftijdsopb_2015

Het blijkt dat de managementfuncties binnen het Graafschap College door de jaren heen iets meer door mannen dan door vrouwen worden bekleed.

perc_managem_man_vrouw2015