Scholing en ontwikkeling

Medewerkers van het Graafschap College professionaliseren zich op zeer diverse manieren. onder andere door het volgen van een opleiding, scholing, training, coaching en het bijwonen van congressen, symposia en studiedagen.

Scholing

In het 2015 volgden 121 medewerkers een (externe) opleiding. Daarvan startte bijna 35% (42) in 2015 met een opleiding. De overige 79 medewerkers vervolgden hun opleiding.

Aantal medewerkers dat een reguliere opleiding volgt
2012 2013 2014 2015
Wetenschappelijke opleiding 3 0 1 1
(Professionele) master 28 31 32 46
Hbo lerarenopleiding 33 31 25 23
Hbo-opleiding (overig) 17 13 18 22
Overig (cursus, training of leergang op hbo-niveau) 27 20 15 17
Overig (cursus, training of leergang op mbo-niveau) 0 16 13 10
Totaal 108 111 104 119

De afgelopen jaren is het aantal docenten, in dienst van het Graafschap College, dat in het bezit is van een master fors gestegen. Het professionaliseringsbeleid van het Graafschap College, dat er onder andere op is gericht op meer docenten met een master, blijkt vruchten af te werpen.

Aantal docenten met een master
2011 2012 2013 2014 2015
10 16 25 45 63

Lerarenbeurs voor professionalisering

Docenten die minimaal één jaar in dienst zijn van een erkende onderwijsinstelling konden in 2015, in het kader van het ‘Actieplan Leerkracht’, een lerarenbeurs voor professionalisering aanvragen. De lerarenbeurs is bedoeld om het professionele niveau te verhogen, vakkennis te verbreden of te specialiseren. In het verslagjaar maakten 48 docenten gebruik van de lerarenbeurs en vier docenten maakten gebruik van de zij-instroombeurs. 21 medewerkers volgden een opleiding zonder lerarenbeurs, bijvoorbeeld omdat zij geen docent zijn of hebben besloten een opleiding te starten, nadat de aanvraagtermijn was verstreken.

Aantal medewerkers dat gebruik maakt van lerarenbeurs voor scholing
2012 2013 2014 2015
50 46 39 52
Waarvan zij-instroombeurs 5 4 1 4

Graafschap Academie

De Graafschap Academie adviseert over en faciliteert bij de professionele ontwikkeling van medewerkers van het Graafschap College en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie. Het aanbod van de Graafschap Academie sluit aan op het strategisch beleid en wordt afgestemd op de specifieke leervraag en -behoefte. Medewerkers en teams kunnen bij de Graafschap Academie terecht met uiteenlopende vragen op het gebied van scholing, ontwikkeling en professionalisering.

Het aanbod van de Graafschap Academie komt tot stand in samenwerking met medewerkers en management. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van medewerkers. Door ontmoeting en kennisdeling wordt van elkaar geleerd. Op die manier wordt continu gewerkt aan de professionalisering van medewerkers en de kwaliteit van het onderwijs. De Graafschap Academie heeft een verbindende rol.

De Graafschap Academie heeft te maken met een toename van het aantal ontwikkel- en professionaliseringsvragen vanuit de organisatie. Bovendien worden de vragen diverser en neemt de vraag naar maatwerk en leren ‘just in time’ toe. Onder de naam ‘Graafschap Academie: jouw partner in leren met plezier!’ is in 2015 gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Graafschap Academie. De belangrijkste doelen daarbij zijn:

  • sterker inzetten op maatwerk voor teams en sectoren;
  • een platform bieden voor het verbinden van kennis en expertise van medewerkers;
  • nieuwe vormen van leren introduceren (blended learning);
  • sterkere profilering realiseren, zodat nog meer medewerkers gebruik gaan maken van de dienstverlening van de Graafschap Academie;

In 2015 werd 1.288 keer deelgenomen aan een activiteit van de Graafschap Academie. Ten opzichte van 2014 betekent dit een stijging van bijna 43%. Dit heeft onder andere te maken met een training die de Graafschap Academie heeft verzorgd voor medewerkers vanwege de ingebruikname van een nieuw belsysteem (Skype voor Bedrijven).  In het verslagjaar is 1.288 keer deelgenomen aan een activiteit van de Graafschap Academie. In 2015 heeft 66,8% van de medewerkers aan één of meerdere activiteiten van de Graafschap Academie deelgenomen.Opvallend is dat er vanuit de sectoren of specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld rekendocenten, decanen of practicumassistenten) een toenemende vraag was naar scholingstrajecten op maat. Het aandeel maatwerktrajecten in het totale aanbod van de Graafschap Academie is gestegen. Uit de evaluaties blijkt dat de tevredenheid over het activiteiten die de Graafschap Academie biedt in het verslagjaar is gestegen. Deelnemers aan de activiteiten waardeerden de activiteiten gemiddeld met een 8. In 2014 was dit een 7,6.

Aantal activiteiten via Graafschap Academie
2011 2012 2013 2014 2015
742 755 815 901 1.288