Werving en selectie

Vacatures

Ten opzichte van eerdere verslagjaren waren er in 2015 meer vacatures bij het Graafschap College. De groei van het aantal vacatures wordt onder andere veroorzaakt door een groeiende groep medewerkers die met pensioen gaan, toenemende studentenaantallen in de afgelopen jaren en de beschikbaarheid van extra financiële middelen. Opvallend is dat het aantal vacatures voor een managementfunctie het sterkst is gestegen ten opzichte van eerdere verslagjaren. De vacatures voor managementfuncties ontstonden zowel vanwege vervanging als uitbreiding.

Vacatures bij het Graafschap College
2011 2012 2013 2014 2015
Vacatures OP 24 37 24 38 39
Vacatures OBP 17 20 14 24 28
Vacatures managementfuncties 2 2 3 1 5
Totaal 43 59 41 63 72

Sollicitaties

In het verslagjaar steeg ook het totaal aantal sollicitaties ten opzichte van 2014. Het aantal sollicitaties naar aanleiding van een vacature steeg met bijna 45%, terwijl het aantal open sollicitaties daalde met ruim een kwart.

Sollicitaties bij het Graafschap College
2011 2012 2013 2014 2015
N.a.v. vacature 870 1.616 442 794 1.147
Open sollicitaties 466 576 507 517 387
Totaal 1.336 2.192 949 1.311 1.534

Vervulbaarheid vacatures

Net als voorgaande jaren had het Graafschap College in 2015 te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Het betreft docenten techniek, ICT, Engels, Nederlands, rekenen en eerstegraads bevoegde vavo-docenten. Daarentegen zijn de vacatures voor ondersteunende functies op mbo-niveau goed vervulbaar. Actieve werving op deze functies is veelal niet nodig, omdat er veel portefeuillekandidaten beschikbaar zijn. Het verbeteren van de kwaliteit van de arbeidsmarktcommunicatie heeft de voortdurende aandacht. In 2015 is de website ‘Werken bij het Graafschap College’ gelanceerd. Het komende jaar is het pro-actief werven een belangrijk aandachtspunt. Het Graafschap College hoopt daarmee de moeilijk vervulbare vacatures beter te kunnen vervullen en beter te kunnen concurreren met andere werkgevers in de regio.