Ziekteverzuim

Duur ziekteverzuim en meldingsfrequentie*

In 2015 was het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 4,38%. Er waren 934 ziekmeldingen. Medewerkers waren gemiddeld 15 dagen ziek en de meldingsfrequentie, het aantal keren dat een medewerker zich ziekmeldt, was in 2015 0,90.

Duur ziekteverzuim
2013 2014 2015
Kort (1-7 dagen) 0,72% 0,66% 0,78%
Middellang (8-42 dagen) 0,86% 0,64% 0,70%
Lang (> 42 dagen) 1,89% 2,63% 2,90%
Totaal 3,47% 3,93% 4,38%

 

Meldingsfrequentie
2013 2014 2015
0,93 0,81 0,90

*de genoemde verzuimpercentages en -cijfers hebben betrekking op de medewerkers van de stichingen BVE en STAP

In de ‘Verzuimanalyse Graafschap College 2014’ was een aantal doelen geformuleerd voor 2015, namelijk op 31 december 2015:

  • is het ziekteverzuimpercentage onder de 4%;
  • is de verzuimduur gemiddeld 10 dagen;
  • is de meldingsfrequentie gelijk aan of lager dan 0,8;
  • is het langdurig verzuim teruggedrongen.

Op basis van de cijfers kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  • het gemiddelde ziekteverzuimpercentage is in 2015 opnieuw licht gestegen en is voor het eerst hoger dan 4%;
  • het gemiddelde ziekteverzuimpercentage is lager dan de doelstelling van de mbo-branche (5%);
  • de gemiddelde verzuimduur is in het verslagjaar hoger dan 10 dagen, namelijk 15 dagen, en gestegen ten opzichte van 2014 (12 dagen)
  • de meldingsfrequentie is voor het eerst hoger dan 0,8;
  • het langdurig verzuim is ten opzichte van de afgelopen 2 jaar gestegen.

De oorzaken van het niet behalen van de doelstellingen lopen uiteen en zijn per sector verschillend. Zo had het Graafschap College onder andere te maken met een aantal langdurig en niet beïnvloedbare verzuimgevallen en een lang aanhoudende griepgolf. In de ‘Verzuimanalyse Graafschap College 2015’ is een aantal aanbevelingen en vervolgacties van onder andere de bedrijfsarts opgenomen die moeten zorgen voor een preventieve en proactieve verzuimbegeleiding. In het verslagjaar zijn deze aanbevelingen en acties deels opgevolgd en uitgevoerd.

De verzuimanalyse is besproken in de sector managementteams (smt) om onder andere meer inzicht te krijgen in de oorzaken van het verzuim, zodat op maat een plan van aanpak voor de betreffende sector kan worden gemaakt. Uit de cijfers blijkt dat de meldingsfrequentie in 2015 is gestegen. Een hoge verzuimfrequentie kan een voorbode zijn van langdurig verzuim. Het Graafschap College is daarom alert op medewerkers die zich frequent ziekmelden.

Voor 2016 zijn opnieuw concrete doelstellingen geformuleerd die eind 2016 gerealiseerd dienen te zijn.