Besturing en inrichting

In 2015 zijn de uitgangspunten van besturing en inrichting vastgesteld. De resultaten uit het onderzoek naar de teamorganisatie in 2013 en het nieuwe strategisch beleidsplan vormden de aanleiding voor het formuleren van de uitgangspunten. In de notitie ‘Besturing en inrichting van het Graafschap College’ is vastgelegd hoe binnen de school wordt samengewerkt en gestuurd. De hoofdlijnen uit de notitie zijn opgenomen in het strategisch beleidsplan 2015-2020.

Het Graafschap College hecht, naast een lijn gestuurde organisatie, belang aan een netwerkstructuur, waarin samenwerking en de inzet en uitwisseling van onderlinge expertises zorgen voor een goede en breed gedragen beleidsontwikkeling. In 2016 worden de uitgangspunten verder geconcretiseerd en geïmplementeerd. Dat betekent onder andere dat het werken met een teamopdracht, zoals dat tot nu toe alleen gebeurde in onderwijsteams, op sector- en instellingsniveau wordt geïntroduceerd en dat wordt gewerkt aan de inrichting van en kaders voor een netwerkstructuur (expertise- en beleidsgroepen en project- en stuurgroepen).