Koplopers

In het kader van de realisatie van de strategische doelen zijn koplopers benoemd. De koplopers zijn belangrijke projecten, die in de hele school geïnitieerd zijn. Ze laten zien hoe het Graafschap College de toekomst van de school ziet. In de projecten wordt op een innovatieve manier en op experimentele basis gewerkt aan de strategische thema’s.

Opleiden voor ieders talent en ambitie

Werknet

Werknet is een netwerk van scholen, gemeenten en werkgevers. Binnen het netwerk worden kennis en (succesvolle) projecten gedeeld en worden activiteiten op het gebied van ondersteuning, afstemming en aansluiting van onderwijs, zorg en arbeidsmarkttoelating verbonden. Werknet is een vervolg op het project Voorlopersaanpak Achterhoek, waarin de gemeente Doetinchem en het Graafschap College samenwerkten. Doel van dit project was om alle jongeren tot 27 jaar te bewegen om naar school te gaan en minimaal een startkwalificatie te behalen of te gaan werken. De begeleiding van studenten ‘van binnenkomst tot aan de eerste baan’ stond centraal. Er is onder andere gewerkt aan een gezamenlijke intake en trajectbegeleiding. In Werknet werken scholen, gemeenten en werkgevers structureel met elkaar samen.

NT2 Digitaal

Het Graafschap College biedt anderstaligen onderwijs aan, waarin de Nederlandse taal centraal staat (NT2 cursus). Studenten die zich aanmelden voor de NT2 cursus hebben vaak behoefte aan meer onderwijs. Ook hebben zij vaak te maken met moeilijke thuissituaties, waardoor het volgen van regulier onderwijs soms lastig is. Om deze studenten optimaal te ondersteunen, zodat iedereen van ons onderwijs gebruik kan maken, is een digitaal platform ontwikkeld dat is gericht op de wensen en behoeften van deze studenten. Hierdoor kunnen studenten zeer flexibel gebruik maken van cursusmateriaal. Dit verhoogt het rendement en de studenttevredenheid.

Opleiden, flexibel en op maat

Streaming the Classroom

Om studenten op een tijd en plaats naar keuze te kunnen voorzien van passend onderwijs wordt er bij de opleiding Informatietechnologie geëxperimenteerd met de ‘gestreamde classroom’: studenten met behulp van video op afstand van onderwijs voorzien. Meerdere klassen kunnen tegelijk door één docent worden bediend. De docent beantwoordt vragen van studenten via social media. Studenten kunnen in hun eigen tempo, onafhankelijk van tijd en plaats, gevolgde lessen terugkijken. Bijvoorbeeld om de lesstof beter te begrijpen, te oefenen voor examens of omdat zij de les niet hebben kunnen bijwonen. In de nabije toekomst wordt eveneens onderzocht hoe het Graafschap College, met behulp van deze techniek, het onderwijs breder ter beschikking kan stellen aan studenten van andere scholen of bedrijven en instellingen in de regio.

Vermogen tot vernieuwen

Jongeren tussen de 15 en 20 jaar leren, werken en leven met digitale middelen. Daarom wordt bij bijna alle opleidingen van het Graafschap College gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal, meestal in combinatie met traditioneel lesmateriaal. Het project ‘Vermogen tot vernieuwen’ van de opleiding Horeca is de eerste opleiding waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van digitaal lesmateriaal. Zo wordt het onderwijs voor wat betreft tijd, locatie en inhoud flexibeler gemaakt. Het Graafschap College is daardoor beter in staat om aan te sluiten bij de individuele behoeftes van studenten. Daarnaast levert het een kostenreductie op voor zowel student als school.

De digitale derde leerweg

Graafschap Opleidingen, aanbieder van onder andere bedrijfsopleidingen in de zorg, werkt aan de ontwikkeling van een blended leeromgeving. Een digitale leeromgeving in combinatie met fysieke ontmoetingsmomenten maakt het mogelijk optimaal aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van bedrijfspartners en cursisten. Door gebruik te maken van nieuwe onderwijskundige aanpakken, krijgen cursisten voor, tijdens en na de lessen de informatie en begeleiding waar zij behoefte aan hebben. In 2015 is bij de opleiding Helpende zorg en welzijn (niveau 2) een groep in de derde leerweg gestart en zijn voorbereidingen getroffen om voor de opleiding Maatschappelijke zorg (niveau 4) een derde leerweg aan te bieden. De derde leerweg van de opleiding Verzorgende IG heeft in het verslagjaar meer vorm gekregen.

Opleiden voor nieuw vakwerk en innovatieve beroepen

Het Idee

Het Idee is een praktisch onderwijsproject, studenten van opleidingen binnen de sectoren Techniek & Informatica, Economie & Dienstverlening en Zorg & Welzijn zijn betrokken. Studenten van de opleiding Medewerker marketing en communicatie gaan op zoek naar een  zorgvraagstuk dat leeft in de maatschappij. Studenten van de sector Zorg & Welzijn bedenken oplossingen voor het vraagstuk en vervolgens gaan techniekstudenten aan de slag met de concrete realisatie van een hulpmiddel. De studenten werken tijdens het project nauw samen met het bedrijfsleven. Het verslagjaar is gebruikt om de contouren van het project scherper neer te zetten. Er is een projectleider aangesteld en een projectplan opgesteld. Daarnaast is gewerkt aan meer bekendheid van het project, zowel intern als extern. Er is een communicatieplan gemaakt, het project heeft een eigen Facebookpagina gekregen en er is een promotiefilm gemaakt.

De autarkische woonark

Samen met het Centrum Innovatief Vakmanschap Oost Nederland (CIVON) en diverse regionale bedrijven en instellingen werkten studenten van de opleidingen Bouwkunde en Installatie- en elektrotechniek in 2015 aan de bouw van een autarkische woonark. Op basis van nieuwe kennis, technieken en materialen hebben studenten een ontwerp gemaakt voor een zelfvoorzienend woonplatform. Tijdens een bijeenkomst in de DRU in Ulft is het winnende ontwerp gekozen. Het oorspronkelijke plan was dat de woonark, in co-creatie met partners, werd gerealiseerd in de Oude IJssel. Daarom werd regelmatig overleg gevoerd met het Waterschap en de gemeente Oude-IJssetreek. Omdat de financiën voor het realiseren van de woonark ontbraken, is de bouw niet doorgegaan.

Opleiden in een netwerk in de Euregio

Krachten bundelen in de dorpskern

Het doel van het dorpskernenproject is de kleine dorpskern weer te laten leven door de betrokkenheid van ouderen te verhogen. Studenten van het Graafschap College organiseren en begeleiden activiteiten om zo ouderen onderdeel uit te laten maken van een bloeiende en actieve gemeenschap. Het project blijkt succesvol voor zowel studenten, ouderen als dorpskernen en is daarom uitgebreid naar de gehele Achterhoek en heeft, vanwege de versterking van de regionale binding waaraan dit project bijdraagt, ook de interesse van de provincie Gelderland. In 2015 werd vanuit het dorpskernenproject gewerkt aan meerdere projecten, bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeente Oost-Gelre. Studenten van het Graafschap College waren betrokken bij het burgerinitiatief ‘Brede Maatschappelijke Voorziening’ in Mariënvelde en ondersteunden bij sociale activiteiten in het ouderenwerk in Aalten. In Keijenborg namen studenten deel aan een project waarbij ouderen en basisschoolkinderen bij elkaar worden gebracht.

Alternatief Praktijkleren binnen de Zorg

Binnen de zorg is door de ontwikkelingen in het werkveld een gebrek aan traditionele stageplaatsen voor studenten ontstaan. Om studenten toch betekenisvolle praktijkervaring op te laten doen zijn zorgprojecten en maatjesprojecten opgezet. Door op een niet-traditionele manier zorgvragers te begeleiden zijn er veel successen geboekt voor zowel studenten als zorgvragers. Daarnaast wordt in dit project gekeken naar de manier waarop school en praktijk effectiever en efficiënter gecombineerd kunnen worden. Zo zijn leer-carrousels ingericht: leerlocaties vlakbij stageadressen waar studenten en docenten bij elkaar komen voor onderwijs, begeleiding, intervisie en samenwerking.

De 3D Metaalprinter

De 3D-printtechnologie raakt steeds meer ingeburgerd in de thuismarkt en industrie. Naast plastic en keramiek kunnen ook metalen worden geprint. Dit stelt bedrijven in staat om snel functionele prototypes te maken van innovatieve producten. Echter, voor veel kleine innovatieve bedrijven is deze techniek nog te duur. Het Graafschap College heeft in samenwerking met CIVON en het regionale bedrijfsleven een 3D metaalprinter aangeschaft. Zo leren studenten om te werken met de nieuwste technieken uit de praktijk en helpt het Graafschap College bedrijven uit de regio om te innoveren.

Leren en werken met passie en plezier

Vitaliteitsvoucher

Om aandacht te vragen voor de vitaliteit van medewerkers heeft het Graafschap College een vitaliteitsvoucher ontwikkeld. Met deze voucher konden medewerkers op een leuke en laagdrempelige manier kennismaken met de mogelijkheden die het Graafschap College op het gebied van vitaliteit biedt. De voucher kon bijvoorbeeld worden ingewisseld voor gezonde lunch in ons studentenrestaurant, een yoga-sessie of een loopbaan APK. De vitaliteitsvoucher was de start van een traject, waarbij investeren in het welzijn van het Graafschap College en haar medewerkers centraal staat.