Terugblik: strategie 2010-2015

In het verslagjaar is in alle lagen van de organisatie gesproken over de wenselijke invulling van het nieuw strategisch plan voor de periode 2015-2020. Hierbij werd ook teruggekeken op de behaalde resultaten uit de periode die werd afgesloten. Dit is onder meer gebeurd tijdens een bijeenkomst in maart 2015. Geconstateerd is dat de vorderingen op de strategische doelstellingen tevreden stemmen. Veel belangrijke ontwikkelingen zijn in de strategische periode 2010-2015 ingezet, waardoor diverse concrete successen zijn geboekt. Deze doelen zullen echter ook in de nieuwe strategische periode (op hoofdlijnen) voortgezet moeten worden. In de periode die in 2015 werd afgesloten, zijn op de onderscheiden strategische lijnen grote resultaten geboekt die ook benoemd zijn tijdens de terugblik. De doelen waren niet altijd smart omschreven, maar desondanks wel behoorlijk concreet.

Toonaangevend partner in de regio

De doelen die in het vorige strategische plan beschreven staan onder dit punt zijn grotendeels behaald. Het Graafschap College heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan de zichtbaarheid in de regio en de contacten die daarin belangrijk zijn. Accountmanagement is versterkt in de verschillende sectoren. De school is beter benaderbaar geworden en heeft een duidelijker gezicht naar buiten toe gekregen. Het idee dat nog onvoldoende invulling heeft gekregen, is dat van het Loopbaanplein met een één-loket-functie. Dit is dan ook doorgeschoven naar de plannen voor de nieuwe periode. Het Loopbaanplein als centrale voorziening heeft een goede start gekregen. Nu kan in de nieuwe periode worden voortgebouwd aan de samenwerking en integratie van de verschillende aanbieders van diensten achter ‘één loket’. Een goed systeem voor CRM en de registratie van contacten met de regionale samenwerkingspartners moet nog verbeterd worden in de nabije toekomst. Dit betreft een complexe problematiek en vraagt om andere aansturing en concrete monitoring die nu nog onvoldoende belegd is. Het delen van informatie over de sectoren heen, op instellingsniveau, blijft een aandachtspunt dat ook in nieuwe strategische periode om aandacht en extra inspanningen vraagt. Het Graafschap College wil dat mensen die ons benaderen snel bij de juiste mensen komen. Dit gaat steeds beter, maar we moeten ook zelf blijven investeren in een effectief beheer van de externe contacten.

Een leven lang leren

Het strategische doel ‘Een leven lang leren’ is in het mbo landelijk een belangrijk thema geweest en zal dat ook in de toekomst blijven. Het Graafschap College heeft hierin in de afgelopen periode veel geïnvesteerd en eerste stappen kunnen zetten in nieuwe vormen van onderwijs voor werkenden en andere dan alleen reguliere doelgroepen. Het blijft een zoektocht om met bestuurders van grote bedrijven in gesprek te gaan over ‘een leven lang leren’ en hoe dit bij werknemers kan worden gerealiseerd. Bij een toenemende commerciële druk wordt het steeds meer noodzakelijk om hier de kansen te zien en om de behoeftes op de arbeidsmarkt en bij de beroepsbevolking, ook als ze soms nog niet helder omlijnd of omschreven zijn, tijdig te (helpen) signaleren. Het zal ook in de volgende strategische periode aandacht blijven vragen om invulling te geven aan nieuwe vormen van leren voor andere doelgroepen, want daar zit potentie. Met de eerste stappen die in deze richting zijn gezet, is het Graafschap College echter zeker tevreden.

Innovatie als gevolg van creativiteit

In de afgelopen strategische periode is veel in gang gezet op het gebied van innovatie. De waarde van creativiteit is binnen het Graafschap College omarmd en deze is gekoppeld aan innovatie. De landelijke bekendheid van het Graafschap College is door de innovatieve oplossingen die voor vraagstukken gevonden zijn in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo zijn diverse activiteiten op het gebied van Focus op vakmanschap landelijk zeer breed uitgemeten en hebben diverse projecten (onder meer in de sectoren Techniek & Informatica en Zorg & Welzijn) de aandacht getrokken van vakgenoten. Inmiddels staan we ook landelijk bekend als innovatief, ook sociale innovatie telt daarin mee, en is het Graafschap College beter in staat om dat ook zichtbaar te maken. Dit doel beschouwen we dan ook grotendeels als gerealiseerd.

Rendement uit talent

Met betrekking tot dit strategisch doel zijn in de afgelopen periode veel inspanningen verricht voor individuele studenten en het optimaliseren van resultaten bij moeilijk te motiveren studenten en kwetsbare doelgroepen. Er is flink ingezet op de versterking van de begeleiding van studenten door docenten in de onderwijssectoren en via de voorzieningen op het Loopbaanplein. Het is gelukt om in de afgelopen periode het Graafschap College neer te zetten als een school waar goede persoonlijke begeleiding wordt geboden, ook bij medewerkers is dit vast te stellen. Opvallend is dat we goed zijn in het begeleiden van zwakken, maar dat we de bovenkant in onze school nog wat beter kunnen bedienen, zodat ook mensen die zich goed kunnen redden voldoende worden uitgedaagd. Het geregeld concreet maken van de ‘rendementen’ en daarover communiceren is van groot belang om dit thema ook in de nieuwe strategische periode herkenbaar en concreet te maken. Cijfermatig kunnen we aan het eind van deze periode tevreden zijn, het systeem is voldoende solide, maatwerk vraagt verder om vervolgstappen richting excellentie en talentontwikkeling.

Sterke professionals

Aan het eind van de strategische periode 2010-2015 is het Graafschap College zich meer dan ooit bewust van het belang van professionalisering en de inzet van sterke, deskundige professionals. Daarin is de afgelopen jaren en zal ook de komende jaren volop worden geïnvesteerd. Interne openheid, samenwerking en co-creatie waren de sleutelbegrippen bij deze strategische ambitie. Het Graafschap College kijkt terug op vruchtbare ontwikkelingen die in de komende periode weer verder zullen worden uitgebouwd.

Conclusie

De doelstellingen uit het strategisch beleidsplan 2010-2015 hebben concrete resultaten opgeleverd die tevreden stemmen, maar die ook om een vervolg vragen in de nieuwe strategische periode. Daarom zijn de strategische lijnen grotendeels voortgezet en worden hooguit accenten verlegd. Sprake van een koerswijziging is er niet, omdat daar ook geen aanleiding voor is gevonden. Een nadere strategische aanscherping van de doelen wordt wel nagestreefd.