Voorwoord college van bestuur

college-bestuur

Met trots presenteren wij het Geïntegreerd Jaardocument 2015 van het Graafschap College. Dit jaar voor het eerst in een digitale vorm. Via deze website geven wij onze belanghebbenden en andere geïnteresseerden inzicht in de resultaten die wij het afgelopen jaar hebben behaald. Als college van bestuur houden wij ons bij het besturen en aansturen van de organisatie aan de geldende wet- en regelgeving en handelen wij volgens de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ (2014). Ons strategisch beleidsplan en onze kernwaarden zijn leidend bij het uitvoeren van onze onderwijstaak.

Op weg naar een nieuw strategisch beleidsplan

Het jaar 2015 was voor het Graafschap College een overgangsjaar. De strategische periode 2010-2015 werd afgesloten en het nieuwe strategische plan ‘Excellent onderwijs voor een innovatieve regio’ voor de periode 2015-2020 werd vastgesteld. De balans werd opgemaakt. De ambities voor de periode 2010-2015 hebben concrete resultaten opgeleverd die tevreden stemmen, maar die ook om een vervolg vragen in de komende periode. Daarom worden de strategische lijnen grotendeels voortgezet. Er worden hooguit accenten verlegd en er wordt een nadere strategische aanscherping van de ambities nagestreefd. Het procesmodel ‘Theory U’ vormde de basis bij het ontwikkelen van de strategie voor de periode 2015-2020. De kern van deze methode is ‘loslaten’, zodat ruimte ontstaat en vernieuwde inzichten en initiatieven tot bloei komen. Emergentie is hierbij een belangrijk begrip; er moet oog zijn voor dat wat zich aandient. In 2014 werden al acht onderwijsprojecten benoemd die bepalend zijn voor de nieuwe strategische koers van het Graafschap College. Het afgelopen jaar kwamen daar drie onderwijsprojecten bij. Deze zogenaamde ‘koplopers’ zijn belangrijke projecten, die in de hele school geïnitieerd zijn. Ze laten zien hoe wij, samen met alle betrokkenen, de toekomst van de school en ons onderwijs zien. In de projecten wordt op een innovatieve manier en op experimentele basis gewerkt aan de strategische thema’s.

Goed onderwijs

Onze opdracht is om onze studenten op te leiden tot excellente vakmensen en volwaardige burgers met een ondernemende houding. De kwaliteit van ons onderwijs heeft daarbij de hoogste prioriteit. We zijn er dan ook trots op dat de Inspectie van het Onderwijs in 2015 de opleidingen van het Graafschap College met een voldoende heeft beoordeeld. Ons jaar- en diplomaresultaat liggen al jaren boven het landelijk gemiddelde en zijn in 2015 zelfs gestegen ten opzichte van eerdere verslagjaren. Het percentage studenten dat het Graafschap College zonder diploma verlaat, hebben we in het verslagjaar nog verder weten terug te dringen. En dat, terwijl dit percentage bij het Graafschap College al laag was ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De inspanningen met betrekking tot het begeleiden van studenten, gecoördineerd vanuit ons Loopbaanplein, werpen duidelijk hun vruchten af. Maar ook de inzet van sterke en deskundige professionals en de verdere professionalisering van onze medewerkers maken dat wij de kwaliteit van ons onderwijs hoog kunnen houden. Professionalisering van onze medewerkers heeft onze voortdurende aandacht. Een mooie ontwikkeling is dat het aantal docenten met een master afgelopen jaar opnieuw is gestegen.

Grote inspanning

Echter, het hooghouden van de kwaliteit van ons onderwijs vraagt veel van onze medewerkers. Ook de overheidsmaatregelen in het kader van Focus op Vakmanschap vragen om een grote inspanning. In 2015 waren de gevolgen van de intensivering van de onderwijstijd voor het eerst merkbaar voor de onderwijsteams. Om de werkdruk te verlagen, hebben we in 2015 meer medewerkers aangetrokken. Dit was mogelijk doordat er, dankzij de groei van het aantal studenten in de afgelopen jaren, een ruimer budget beschikbaar was. Helaas krijgen we in 2016, onder andere door een daling van het aantal bbl-studenten vanaf 2014, te maken met een krapper budget en zijn we genoodzaakt kritisch te kijken naar de inzet van personeel.

Nieuw Vakwerk

Aan onze ambitie om toonaangevend partner in de regio te zijn, hebben we ook in 2015 hard gewerkt. En met succes. De samenwerking en contacten met regionale bedrijven en instellingen zijn verder geïntensiveerd, we hebben onze zichtbaarheid in de regio vergroot en we hebben een duidelijker gezicht naar buiten gekregen. Een evenement waar dit op een mooie manier zichtbaar werd, was het Innovatiefestival ‘Nieuw Vakwerk’ dat op initiatief van en mede door het Graafschap College in maart 2015 werd georganiseerd op het DRU Industriepark in Ulft. Het festival, dat werd geopend door minister Bussemaker, begon met de tweedaagse CvI-conferentie, Dé Managementconferentie voor het mbo die iedere twee jaar plaatsvindt en waarvan het Graafschap College in 2015 gastcollege was. Daarnaast werd een Ondernemersdag en een Publieksdag georganiseerd. Indrukwekkend was de geweldige inzet van ruim 500 studenten die, samen met hun begeleidende docenten, zowel voor als achter de schermen betrokken waren bij het festival.

Keurmerk internationalisering

Voor het Graafschap College gaat de regio verder dan de Achterhoek. Internationalisering maakt een belangrijk onderdeel uit van de opleidingen. In 2015 ontvingen wij de VET Mobility Charter, een kwaliteitskeurmerk voor scholen die internationalisering in brede zin opnemen in het onderwijs. Internationale stages, activiteiten en uitwisselingen, voor zowel studenten als medewerkers, zijn geen uitzondering meer binnen het Graafschap College. Ze zijn onderdeel van het (les) programma en ingebed in de verschillende sectoren. Iets waar we als Graafschap College trots op zijn.

Optimaliseren onderwijslocaties en -logistiek

In het verslagjaar hebben we ook gewerkt aan het optimaliseren van onze onderwijslocaties. Zo werd de ver- en nieuwbouw van de hoofdlocatie afgerond. Het aantal ingangen werd teruggebracht van vijf naar twee. Daarnaast is een atrium met overblijfruimten voor studenten, een centrale informatiebalie, 500 m2 extra lesruimte en een gymzaal gerealiseerd. Ook is het parkeerterrein opnieuw ingericht en is een parkachtige omgeving rondom het gebouw aangelegd. We zijn zeer tevreden over het resultaat. Ook was aandacht voor het verbeteren van de onderwijslogistiek. De ingebruikname van het softwareprogramma Xedule op alle locaties van het Graafschap College stond centraal.

Tot slot: 2015 was een jaar met veel hoogtepunten. Dankzij de inzet, flexibiliteit en betrokkenheid van onze medewerkers, zowel onderwijzend als ondersteunend, was het mogelijk deze te behalen. Bedankt daarvoor! Ook een woord van dank aan onze raad van toezicht, ondernemingsraad en studentenraad voor de prettige samenwerking. Onze gezamenlijke opdracht blijft het voorbereiden van studenten op hun toekomstige bijdrage aan de maatschappij. We zetten ons in om van 2016 wederom een succesvol jaar te maken met nieuwe hoogtepunten.

René van Gils en Sarien Shkolnik-Oostwouder
college van bestuur